Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Steriliseringsmetoder

Sterilisation innebär totalt avdödande av alla mikroorganismer såsom svampar, bakterier  etc. Den svåraste formen att avdöda är bakterier i sin sporform.

Steriltekniska enheten använder två steriliseringsmetoder.

Ångsterilisering

Sterilisering med ånga är den vanligaste steriliseringsmetoden inom sjukvården. Det är den steriliseringsmetod som är förstahandsval för temperaturtåligt gods. Processens effekt beror framförallt på:

  • hur fullständigt luften ersatts med ånga
  • ångans kvalitet
  • att tillräckligt hög temperatur uppnåtts
  • att temperaturen hållits på denna nivå under tillräckligt lång tid

Steriliseringstemperatur 134°C.

Väteperoxid-gas-plasmasterilisering (Sterrad)

Sterilisering med väteperoxidgasplasma-teknikologi för att sterilisera fukt- och värmekänsliga instrument. Steriliseringstemperatur 54°C.

Viktigt att godset är helt torrt och ej innehåller eller är av absorberande material.

Validerade och rutinkontrollerade processer

Steriliseringens effekt kan inte kontrolleras i efterhand genom inspektion eller undersökning av produkten, därför valideras och kontrolleras steriliseringsprocessen fortlöpande.

All utrustning utvärderas innan den tas i bruk. Underhållsprogram finns och alla vidtagna åtgärder dokumenteras.

 

Uppdaterad: 2019-01-10
Sabina Persson, Operations- och intensivvårdskliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård