Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Reumatoid artrit, psoriasisartrit och övriga perifera artriter, Region Jönköpings län – Sjukgymnastiska behandlingsriktlinjer för vårdgivare

Innehåll på sidan

Bakgrund

Riktlinjer för patienter med reumatoid artrit, psoriasisartrit och andra perifera artriter. För mer info, se 1177.se. För mer info angående fysisk aktivitet vid perifera artriter, läs FYSS2015.

Diagnos ställs av specialistläkare i reumatologi. Riktlinjerna gäller sekundär prevention. Vårdbehovet förebyggs genom tidigt omhändertagande - kontakt med vårdteam. Behovet bedöms av läkare och /eller i team. Öppenvårdsteam finns i Jönköping, Nässjö och Värnamo. Teamen består av reumatolog, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator.

Indikationer för sjukgymnastisk utredning

 • Nydebuterad/nydiagnosticerad sjukdom
 • Funktionsproblem
 • Risk för försämrad funktion

Sjukgymnastisk utredning

Sjukgymnastisk utredning för nyinsjuknad/ej tidigare diagnostiserad utifrån patientens funktionella nivå, bedömningsmetoder se Statusblankett  och EDAQ. Patienten specifik funktionsskala används för målsättning vid rehabiliteringsperioder, PSFS. Regionens Levnadsvaneformulär används.

Indikationer för sjukgymnastiska behandlingsåtgärder

Behov av åtgärd finns vid försämrad funktion såsom ökad smärta, risk för felställning, nedsatt styrka, rörlighet samt kondition. Behov finns även vid försämrad livskvalitet, minskad självständighet och bristande sjukdomsinsikt. Förebyggande sjukgymnastik för hälsosamma lenadsvanor och preventiv behandling mot psyksisk och fysisk ohälsa relaterad till reumatisk sjukdom, för nydiagnosticerade patienter eller vid behov. Vid särskilda behov av hela teamet finns möjlighet till dagvård i Jönköping.

Sjukgymnastiska behandlingsåtgärder

Patienten deltar själv i målsättning och behandlingen förutsätter motivation och delaktighet av patienten. Sjukgymnastik är i huvudsak en aktiv behandlingsform.

 • Hälsofrämjande levnadsvanor och sekundär prevention (för osteoporos och hjärtkärlsjukdom)
  Information om fysisk aktivitet
 • Ledskyddsinformation t.ex. genom: Information enskilt och i grupp
 • Individuell information av teamet (IIT) inom 2 månader efter nybesök.
 • Informationskurs
 • Egenvård - Hemträningsprogram, fysisk aktivitet, FaR
 • Hydroterapi
 • Smärtlindrande behandling
 • Träning av rörlighet, styrka och kondition individuellt och i  grupp
 • Avspänning
 • Basal kroppskännedom
 • Utprovning av hjälpmedel och ortoser
 • Kontakt med ortopedtekniska gällande skor och inlägg
 • Arbetsplatsbesök

 

Resultat

Resultatet mäts efter avslutad behandling utifrån de mätmetoder som använts vid den tidigare bedömningen. Behandlingsresultatets effekt kan påverkas av andra faktorer som till exempel förändrad sjukdomsaktivitet och medicinering. Blanketter och status skannas in i patientens journal.

Uppföljning

Rehabiliteringsresultat följs upp under slutet av behandlingsperioden och/eller löpande. Överrapportering sker vid behov mellan öppenvårdsteamen alternativt primärvård. Överrapportering sker via Cosmic.

Patientsäkerhet

Att enligt gällande rutiner och föreskrifter (t.ex. avvikelse-rapportering) agera för patientsäker vård tillsammans med övriga teamet.

Mål och mätetal

Mätmetoderna som används bestäms efter patientens individuella behov.

Mål

Patienterna ska bibehålla eller förbättra sin funktion, få minskad smärta samt få ett gott allmänt hälsostatus. Mätning av funktion, smärta och livskvalitet görs vid påbörjad och avslutad behandling utifrån patientens individuella behov av insatser.

Referenser

 1. Stenström, C.H. & Emma Swärdh. Rätt doserad träning ger positiva effekter vid reumatoid artrit. Fysioterapi 2006(4):40-46
 2. Cochrane Database Syst Rev.2009 Oct 7;(4):CD006853. Dynamic exercise programs (aerobic capacity and/or muscle strength training) in patients with rheumatoid arthritis.Hurkmans E, van der Giesen FJ, Vliet Vlieland TP, Schoones J, Van den Ende EC
 3. Clin Exp Rheumatol.2009 Jul-Aug;27(4 Suppl 55):S171-8. Rehabilitation in rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis: differences and similarities. Vliet Vlieland TP, Li LC.
 4. Musculoskeletal Care.2004;2(3):135-51.Rehabilitation in rheumatoid arthritis: a critical review. Hammond A.
 5. Perandini, L.A. Autoimmun Rev 2012 Dec;12(2): 218-24. Exercise as a therapeutic tool to counteract inflammation and clinical symptoms in autoimmune rheumatic diseases.

Ansvarig

Malin Stigård
sjukgtymnast
rehabiliteringscentrum Eksjö 1

Version

Reviderat

 • 2015-06-22
 • 2013-11-28
 • 2011-11-08

Fastställt

2009-11-19

 

Utarbetat av sjukgymnaster

Reuma sjukgymnaster i Jönköpings läns landsting.

Bilagor

Indikationer för dagvård

 • Behov av tidiga  rehab insatser
 • Behov av extra information och  teamstöd
 • Behov av fysisk träning och samlad rehab insats

Balans test BAQ-PA

BAQ-PA formulär

Referenser till BAQ-PA

 

Uppdaterad: 2018-05-02
Malin Stigård, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik