Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Statlig ersättning för vård av asylsökande och flyktingar

Utbetalningsrutiner för statlig ersättning

Verksamheterna skickar enligt uppgjorda rutiner in alla uppgifter
på besök till redovisningsansvariga på respektive sjukvårdsområde, som sammanställer och skickar ansökningar på hälsoundersökningar och kostnadskrävande vård till Migrationsverket i Alvesta.

Ersättningen utbetalas kvartalsvis av Migrationsverket i Alvesta
till ekonomiavdelningen på Landstingets kansli.

Det är viktigt att verksamheterna rapporterar alla besök av asylsökande då uppgifterna ligger till grund för utbetalning av schablonersättning, som är en åldersrelaterad ersättning till Landstinget i Jönköpings län beroende av antalet asylsökande som finns inskrivna hos Migrationsverket.

Regionens rätt till ersättning

Enligt förordningen (1994:1525) om statlig ersättning för flyktingmottagande med mera har landsting och kommuner rätt till ersättning från staten efter vissa principer. De typer av vårdkostnader med mera som ersätts är följande:

  • 35§ Hälsoundersökningar
  • 32§ För personer som fyllt 18 år
  • 32§ För personer som inte fyllt 18 år
  • 33§ Receptförskrivna läkemedel
  • 32§ Hälso- och sjukvård för den som vistas på förläggning även efter det att PUT beviljats om kommunplats inte anvisats eller kunnat utnyttjas
  • 34§ Varaktig vård som lämnats till person som erhållit PUT och vars vård ordinerats av läkare
  • 37§ Färdtjänst
  • 38§ Extraordinära kostnader för vårdinsatser

Schablonersättning för asylsökande

Den totala ersättningen per kvartal beräknas med schablonbelopp multiplicerat med det antal asylsökande i respektive ålderskategori som har sitt boende inom landstinget och som är registrerad hos Migrationsverket den sista dagen i varje kvartal.

För år 2018 gäller följande schablonbelopp per kvartal (2017 inom parantes)
0-18 år — 3 655 kronor (3 580 kr)
19-60 år — 4 335 kronor (4 245 kr)
61- äldre — 5 505 kronor (5 390 kr)

Schablonersättningen utbetalas kvartalsvis till ekonomiavdelningen, landstingets kansli. Efter meddelad vård utbetalas ersättning till den vårdgivande enheten enligt upprättade rutiner.

Hälsoundersökningar

Landsting och kommun kan söka ersättning för kostnader för hälsoundersökningar. Ersättning betalas för asylsökande och för personer med uppehållstillstånd, som inte har varit inskrivna vid någon av Migrationsverkets mottagningsenheter, så kallade kvotflyktingar och anknytningar, men som omfattas av förordningen.

Hälsoundersökning för kvotflyktingar

En utlänning som Migrationsverket i samarbete med FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) beslutat skall få kommat till Sverige har fullständigt personnummer och erhåller vård som övriga bosatta i länet. Landstinget fakturerar Migrationsverket för ersättning av en hälsoundersökning.

Hälsoundersökning för person med anknytning till anhörig

Har fått tillstånd att stanna i Sverige på grund av anknytning till anhörig som omfattas av rätt till introduktionsersättning. Har fullständigt personnummer. Ersättning från Migrationsverket för en hälsoundersökning som gjorts inom 12 månader från ankomsten till Sverige. Vård som övriga bosatta i länet.

Ansökan kan göras med ett schabloniserat belopp inkl. kostnad för tolk med 2 070 kr för år 2014 och även 2013  (35 § ErsF).

Ersättning för smittskyddsåtgärder

Ersättning för smittskyddsåtgärder som behövs vid en allmänfarlig sjukdom (undersökning, behandling, vård och läkemedel) är avgiftsfri för asylsökande/flykting och ersätts av staten.

Betydande extraordinära kostnader

Förordningen ger också landstinget vissa möjligheter att söka ersättning för kostnader som inte täcks av andra ersättningar. Kostnaderna ska ha varit betydande i förhållande till landstingens totala kostnader för flyktingmottagningen. Ersättningen gäller endast kostnader under introduktionen, d.v.s. året för uppehållstillstånd och följande tre år.

Riktlinjer ersättning för betydande extraordinära kostnader (pdf, (Migrationsverket, nytt fönster)

Kostnadskrävande vård >100 000 kronor

Om kostnaden för vård av en asylsökande överstiger 100 000 kronor lämnar Migrationsverket särskild ersättning motsvarande den kostnad som överstiger beloppet (prop. 1993/94:94). Dessa fall bevakas av sjukvårdsområdets ekonomiavdelning som begär intyg från patientansvarig läkare. Intyget bifogas särskild ansökan om ersättning ställd till Migrationsverket. Detta gäller enbart slutenvård.

Kontaktperson

Yvonne Stolt
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
036- 32 42 06

Mer information

Migrationsverkets information om ersättningar till landsting/regioner:

Uppdaterad: 2018-12-14
Therése Eklöv, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion