Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Tandvård för asylsökande samt tillståndslösa

Den 1 juli 2013 trädde lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i kraft. Samtidigt började även förordningen (2013:412) om vårdavgifter med mera för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd att gälla.

Barn 0–17 år

Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention. Asylsökande och tillståndslösa barn har därmed samma rätt till tandvård som svenska barn. Dock bör man undvika att inleda vård som kräver lång behandlingstid när ett avbrytande kan få negativa följder för ett barn som flyttar från orten eller inte får stanna i Sverige. Som exempel kan nämnas behandlingar i flera seanser som inte säkert hinner slutföras före avgörandet i tillståndsfrågan.

Låt vårdbehovet avgöra planeringen av behandlingen. Behandlingen kan behöva utföras i flera sekvenser. Akuta problem åtgärdas i första hand, därefter följer inskolning, profylax och eventuellt excavering med täckförband och avslutningsvis konserverande behandling.

Vuxna från 18 år

Asylsökande och tillståndslösa har ofta ett uppdämt behov av tandvård. Region Jönköpings läns ansvar omfattar för dessa patienter dock endast tandvård som inte kan anstå. Med denna avses akuta, infektiösa tillstånd i tänderna och deras omgivning, svåra smärttillstånd av varierande orsak samt traumatiska tandskador av sådan natur att de kräver omedelbart omhändertagande.

Vid akuta fall med pulpaskada eller osteit bör lämpligheten av rotbehandling eller extraktion prövas varvid indikationerna för extraktion vidgas. Hänsyn bör tas till inte bara tandens värde från funktionell och estetisk synpunkt utan även till den vårdsökandes bettstatus i övrigt. Tanden kan i tillämpliga fall efter utrensning förses med långtidsinlägg och provisorisk fyllning till exempel glasjonomer. Rotfyllning utförs då tillståndsfrågan är löst.

Symtomgivande kariesskador excaveras och förses med temporära fyllningar. Hänsyn bör därvid tas till retentionsförhållandena. Estetiska aspekter i framtandsområdet bör även avgöra val av fyllning.

Vid traumafall bör en noggrann gränsdragning ske mellan vad som kan anses fordra en omedelbar vård och vad som inte kan anses kräva detta. Förlust av en eller flera tänder i samband med trauma medför oftast behov av temporär ersättning medan den definitiva protetiska behandlingen får anstå. Vid frakturerad tandkrona bör roten skyddas med provisorisk kronersättning.

Fastsättning av lossnad krona, lagning av avtagbar protes samt ersättning av sådan protes som gått förlorad eller skadats så att den inte kan lagas, bör åtgärdas under förutsättning att protesen kan anses absolut nödvändig från estetisk och funktionell synpunkt för den vårdsökande.
Att avgöra om ett akut handlingsbehovet föreligger kan ibland vara svårt. Ovanstående gränsdragningar ska ses som riktlinjer. Det sunda förnuftet måste vara slutgiltigt avgörande.

Uppdaterad: 2018-03-12
Therése Eklöv, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion