Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Varför är det viktigt att följa åtgärderna?

 

Respiratorbehandling har kommit att bli en av hörnstenarna i behandlingen av intensivvårdspatienter. Modern respiratorvård är tekniskt mycket avancerad och kräver långtgående kunskaper i andningsfysiologi, patofysiologi, farmakologi, mekanik, teknik och fysik.

Det ställs också stora krav på god patientkontakt och övrig omvårdnad, för att patienten ska kunna hantera den ofta smärtsamma och ångestskapande upplevelsen att hamna i respirator.

Noggrann monitorering och observation av patient och fysiologiska parametrar är av största vikt för att åstadkomma minsta möjliga trauma på lungor och övriga organ, samt för att snabbt kunna identifiera komplikationer.

Följden av lunginflammation vid respiratorvård (VAP) är förlängd vårdtid och ökat lidande för patienten, samt ökade vårdkostnader. Åtgärderna som beskrivs är relativt enkla metoder.

 

Område 6: Förebygga lunginflammation vid respiratorvård

 

 

Uppdaterad: 2008-05-09
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion