Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Folkhälsa i Region Jönköpings län

Region Jönköpings län har en ansvarsfull roll i att länets befolkning ska ha förutsättningar för en så god och jämlik hälsa som möjligt. Bra folkhälsa är ett av regionens övergripande strategiska mål som ska ge länets invånare förutsättningar för ett bra liv i en attraktiv region. Regionen arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att stödja länsinvånarnas hälsa och livskvalitet. Underlag som beskriver variationen i befolkningens hälsa används som prioriteringsgrund.

Sektionen Folkhälsa har ett särskilt ansvar att utveckla och samordna ett aktivt folkhälsoarbete som bedrivs i samarbete med länets kommuner, myndigheter, näringsliv, föreningsliv, civilsamhälle och andra aktörer i länet.

Medarbetarna på sektionen har uppdrag att stödja lokalt folkhälsoarbete i respektive kommun såväl som att driva angelägna områden i delar av eller hela länet. På sektionen finns även barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam som stödjer och utvecklar den länsövergripande barnhälsovården.

Fokusområden inom folkhälsoarbetet

Våra levnadsvanor har stor betydelse för hur vi mår. Men det handlar också om samhället runt om oss och vilka möjligheter som finns att göra hälsosamma val.
Fokusområden i folkhälsoarbetet

Strategi för jämlik hälsa

Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län gäller år 2016-2025 och syftar till att integrera jämlik hälsa i politiska och verksamhetsnära beslut, stärka samverkan och samlärande för folkhälsoarbete samt rikta insatser till grupper i samhället med sämre förutsättningar till ett bra liv.
Strategi för jämlik hälsa

Behöver du kontakta oss inom Folkhälsa

Här hittar du oss kontaktuppgifter till oss som arbetar på sektionen Folkhälsa.
Kontakter sektion Folkhälsa

Så står det till med folkhälsan i länet

Kunskap om befolkningens hälsa och hälsoutveckling är viktig i planering och uppföljning av insatser och verksamheter med syftet att förbättra hälsan hos länets befolkning. Hälsa och hälsoutveckling i länet beskrivs med hjälp av flera regionala och nationella källor.
Folkhälsan i länet

Aktiviteter som anordnas

Sektionen Folkhälsa anordnar utbildningar och konferenser för personal som invånare. Utbildningarna går det i de flesta fall att anmäla sig direkt via webben i regionens lärandekalender.
Utbildningar och konferenser

Kontakt

Folkhälsochef
Jesper Ekberg

036-32 42 01
072 246 86 88

Epidemiolog
Marit Eriksson

036-32 42 07
072-202 42 07

Aktiviteter

Utbildningar, kurser och aktiviteter inom folkhälsa som anordnas för personal och invånare.
Folkhälsas utbildningar och konferenser

Uppdaterad: 2018-03-19
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion