Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Fritid

Konventionen om barnets rättigheter artikel 31 beskriver barnets rätt till lek, vila, fritid och kultur.

Den fria tiden är många timmar på dygnet. Att ha en meningsfull fritid ökar den sociala kompetensen, ger ökad självkänsla, bättre självförtroende och bättre självbild. En innehållsrik fritid är således kopplat till god folkhälsa. Det är viktigt att barn och unga med någon form av funktionsnedsättning har en meningsfull fritid, både ur folkhälsoperspektiv och rent samhällsekonomiskt.

Ung livsstil bland ungdomar i grund- och gymnasiesärskola

Enligt undersökningen ”Ung livsstil/Särskola 2012” (Jönköping) av Ulf Blomdahl ser vi att bland barn och ungdomar med funktionsnedsättning;

Undersökningen ”Ung livsstil/Särskola 2012” (Jönköping) av Ulf Blomdahl visar att barn och ungdomar med funktionsnedsättning (s);

 • Rör på sig avsevärt mindre och deltar i lägre grad i föreningslivet jämfört med andra.
 • Har oftare psykosomatiska besvär och upplever nedstämdhet i högre grad än andra.
 • Har oftare inget eller mycket begränsat socialt nätverk.
 • Träffar inte lika många kompisar på fritiden jämfört med ungdomar i samma ålder.
 • Deltagande sjunker med stigande ålder i föreningslivet, på fritidsgård och Kulturskola.
 • Har sämre motionsvanor
 • Flickor i särskolan har sämre hälsa än flickor i övriga skolan
 • Trivs i skolan och på fritidsgården.
 • Tycker i mycket större utsträckning än övriga elever, att man lär sig något viktigt i skolan
 • Är positivare än övriga elever till både skolans och fritidsgårdens personal

Forskningsprojektet Ung livsstil

Sammanställt av Ulf blomdahl, Stig Elofsson, Magnus Åkesson och Linda Lengheden.

Vad skall vi satsa på?

Detta är vad ungdomarna i Jönköping önskar att kommunen skall satsa på i prioriterad ordning:

 • Kultur (till exempel; kulturskolan, bibliotek, teater, dans, utställningar)
 • Idrott (till exempel; idrottsanläggningar och idrottsföreningar)
 • Föreningsverksamhet (till exempel; scouter, idrott, kyrka, invandrarförening)
 • Fritidsgårdar/Träffpunkter
 • Natur, sjöar och parkområden 

Mega Viktiga

Mega Viktiga är en möjlig mötesplats för dig som har en funktionsnedsättning. Vi blandar aktiviteter av gemenskapskaraktär med träning i gym och sportall. För att delta i aktiviteterna bör du vara mellan 12-20 år. Mega Viktiga erbjuder även aktiviteter för dig som är vårdnadshavare. Projektet bedrivs på Kungsporten i Huskvarna och får ekonomiska medel av Allmänna arvsfonden.

MegaViktiga, Viktiga barn och ungdomar (nytt fönster)

Filmklipp

Stråga Fritidsgård 2014 (3.54 min)

Stråga verksamhet bedriver en öppen verksamhet som betyder att men inte är inskriven. Man kommer de dagar/tillfällen som man vill.

Tonårsverksamheten eller "funkis" som den kallas, är i första hand till för dem som går eller har gått på särskolan eller har någon form av funktionshinder.

Läs mer

Stråga Fritidsgård, UNG036 (nytt fönster)

 

 

Kontaktpersoner

Kontakt - Fritid

Mer information

Mer information - Fritid

Uppdaterad: 2018-05-16
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion