Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Säker vård alla gånger - område 1Område 1.

Tidigt upptäcka svårt sjuk -
och agera

 

Bakgrund och syfte

  Vitala parametrar består av: Blodtryck, andningsfrekvens, saturation och puls.Det är viktigt att tidigt upptäcka svårt sjuka patienter och snabbt agera, innan tillståndet hinner förvärras och bli livshotande.
För att systematiskt identifiera potentiellt kritiskt sjuka patienter med objektiva kriterier ska därför varje vårdenheter ha rutiner och riktlinjer för att mäta och dokumentera vitala parametrar vid behov. I riktlinjerna ska även ingå kriterier för när man ska kontakta ansvarig läkare och konsultera IVA-kompetens.
Vitala parametrar ingår även som bas i mer komplexa system som vissa vårdenheter använder. På landstingets akutmottagningar och i ambulanserna används verktyget RETTS (Rapid emergency triage- and treatment system) och på vissa vårdavdelningar används MEWS (Modified early warning score).Vitala parametrar - att hålla i minnet; finns som påminnelsekort.

Att i tid fånga en försämring i tillståndet hos en patient, och adekvat agera på denna försämring, är ett kännetecken på god och säker sjukvård.

För att systematiskt identifiera potentiellt kritiskt sjuka patienter med objektiva kriterier ska därför varje vårdenheter ha rutiner och riktlinjer för att mäta och dokumentera vitala parametrar vid behov.

National Early Warning Score (NEWS) är framtaget av Royal College of Physicians i Storbritannien i syfte att vara ett hjälpmedel för bedömning av den vuxna patientens vitala funktioner. Det är det mest precisa och bäst validerade av de system som idag finns för att följa en patient över tid avseende vitala parametrar och risk för försämring.

Syftet med NEWS är att öka patientsäkerheten genom att standardisera bedömningen av patienters vitalparametrar, och därmed ge förutsättningar för ett effektivt akut omhändertagande varje gång en försämring inträffar.

Riktlinjer och styrande dokument
I detta fokusområde beskrivs arbetssätt och rutiner för att tidigt upptäcka svårt sjuka och agera.
Inom sluten vård används bedömning enligt NEWS2.

Ambulans och akutmottagning använder sig av triagering enligt- RETTS (regionens intranät)

PÅ sikt kommer primärvården att införa något av följande bedömningsrutiner i kombination med andra verktyg.

NEWS2-bedömning

Bedömning enligt NEWS2 hjälper dig att identifiera och varna när risken är stor att patientens tillstånd förvärras, och där förnyad läkarbedömning och tidigt insatta åtgärder minskar risken för ytterligare försämring. Tidig upptäckt av svikt i vitala funktioner och tidig bedömning av IVA-kompetens förbättrar patientens prognos påtagligt.

Vid NEWS-övervakning kontrolleras sex vitala parametrar:

 • Andningsfrekvens
 • Syremättnad
 • Blodtryck
 • Puls
 • Medvetandgrad
 • Temperatur

Större bild av NEWS2-kortet

Skala "Syremättnad 2"

Det som skiljer skalorna "Syremättnad 2" från "Syremättnad 1" är att poäng ges för såväl en för låg som en för hög syremättnad.
"Syremättnad 2" används enbart på läkarordination och dessa patienter vårdas vanligen på lungmedicinska avdelningar och är mer sällsynta i övrigt.
När ska "Syremättnad 2" ordineras?

Puls/hjärtfrekvens

Pulsen räknas genom att känna på pulsen. Om patienten är uppkopplad så man ser den uppmätta hjärtfrekvensen, eller man räknar antal hjärtslag med stetoskop, ska istället det värdet användas. Vid t ex förmaksflimmer kan det vara så att vissa hjärtslag är så dåligt fyllda att de inte känns som en puls, medan det på EKS syns - och räknas - ett QRS-komplex. Det är orsaken till att det kan skilja i värde mellan puls och hjärtfrekvens. Men vanligtvis är pulsen dock helt tillförlitlig och samma som hjärtfrekvensen.

Medvetandegrad A-CVPU

I NEWS2 används den engelska medvetandegradsskalan A-CVPU där A=Alert vilket ger 0 poäng och CVPU=Confusion, Voice, Pain eller Unresponsive”, som alla ger 3 poäng.

Det är därför inte viktigt med detaljer i reaktioner för att bestämma NEWS-poängen. Antingen är patienten alert och får 0 poäng. Eller är patienten cerebralt påverkat med förvirring eller medvetandesänkning, vilket ger 3 poäng.

En medvetandesänkt eller medvetslös patient behöver förstås omedelbar bedömning och upptäcks knappast bara genom höga NEWS-poäng. Nytillkommen förvirring däremot är inte lika dramatiskt, men kan vara ett allvarligt symtom hos en tidigare alert och klar patient.

Orsaker till höga NEWS-poäng

Den vanligaste orsaken till påverkan i vitala parametrar är sepsis (hälften av fallen). Andra orsaker kan vara lungemboli, hjärtsvikt, arytmier, andningsinsufficiens, uremi, opiatpåverkan, dehydrering etc. 

Vid 5 poäng eller mer hos patienter med befarad eller bekräftad infektion ska man alltid misstänka sepsis och agera snabbt!

Vilka patienter ska bedömas?

 • Före överflyttning av patient från akutmottagning till vårdavdelning

 • Vid ankomst till vårdavdelning

 • Före utskrivning från IVA/Uppvakningsavdelning

 • Inför utskrivning från sjukhuset

Läkarbedömning och IVA/MIG-konsultation vid höga poäng

 

Intuition/oro för patient trots låga poäng eller läkarbedömning
 

Urinproduktion/urinmätning

 

Hos följande patientgrupper kan NEWS-bedömningen behöva anpassas

 • Patienter med känd låg saturation, t ex avancerad KOL-patient
 • Äldre patienter
 • Postoperativa patienter med epiduralbedövning
 • Patienter i livets slutskede
 • Gravida
 • Barn under 16 år (ny sida)

Kontroller och åtgärder

Patienter som läggs in för infektion är högriskpatienter för att utveckla sepsis och kontrolleras x 3 (en gång varje arbetspass).

Buk-opererade patienter är högriskpatienter för komplikationer och kontrolleras x 3 (en gång varje arbetspass).

NEWS kontrolleras vid ankomst till avdelning på alla akuta inläggningar och på alla patienter som flyttas upp från OP/IVA, så man får ett utgångsvärde. Har patient flyttats upp från OP/IVA eller akuten, och man har färska värden därifrån, kan de användas som utgångsvärde och läggas in i journaltabell.

I följande tabell framgår hur ofta NEWS-kontroller ska tas, och vilka åtgärder som ska vidtas.

Åtgärdskortet i större format

Sjuksköterskans ansvar angående NEWS

 

Patientansvarig läkares ansvar vid larm

 

IVA-läkarens ansvar vid konsultation om höga NEWS-poäng


 •  

Sepsis Larm

En patient med sepsis är svårt sjuk och har hög mortalitet. Hur svårt sjuk patienten blir beror på bakomliggande grundsjukdomar, immunstatus, ålder, sjukdomsduration och virulens hos aktuellt agens. Det är av yttersta vikt att patienten identifieras tidigt och att snabb behandling ges. Septisk chock betraktas som en medicinsk katastrof.

Sepsis vårdprogram

Sepsisdefinitioner och diagnoskodning

Antibiotika vid sepsis

Lathund för bedömning av sepsis

Lathund ambulans och akutmottagning

Lathund slutenvård

Vårdadministratörer på akuten

Rutinbeskrivning Sepsislarm

 

Patientinformation

Fakta och råd om sepsis, 1177 Vårdguiden

 

Uppföljning

Punktprevalensmätning VP-kontroll slutenvård
Journalgranskning hjärtstopp
Antal hjärtstopp per år
Journalgranskning överflyttad patient avdelning till intensivvård

 

Utbildningar

Löf har en enkel och snabb webbutbildning för NEWS2. Observera att åtgärdskortet i utbildningen ser annorlunda ut, då vi utformat regionens kort utifrån lokala förutsättningar.

Webbutbildning, LÖF

Utbildning NEWS2 RJL

Föreläsning om NEWS

Aktiviteter och utbildningar (inom patientsäkerhet)

 

 

 

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Kontaktperson Qulturum

Referensgrupp

Kontaktpersoner för innehåll:

Terje Blomstrand,Chefläkare
Folkhälsa och sjukvård

Peter Nordlund, Överläkare
Operations- och intensivvårdskliniken
Länssjukhuset Ryhov

Piotr Krukar, Överläkare
Operations- och intensivvårdskliniken
Höglandssjukhuset Eksjö

Aktiviteter

Webbutbildning NEWS2, LÖF

Fickkort

Fickkort NEWS2

Det inplastade fickkortet med fram och baksida kan beställas via Raindance (artikelnummer 91179100).

Mer information

Om NEWS2, Löf

Aktiviteter och utbildningar


 

Uppdaterad: 2019-11-01
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion