Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Varför det är viktigt att följa åtgärderna

En CVK är en kateter, som har sin spets i den centrala cirkulationen (kärl i bröstkorg eller buk). Spetsen lokaliseras vanligtvis i vena cava superior. De vanligaste inläggningskärlen är vena subclavia, vena jugularis interna samt vena femoralis. Mer sällan används vena jugularis externa samt armveckens vener.

Uppkomstmekanismen för CVK relaterad infektion varierar. Den vanligaste anses vara invandring av mikrobiell hudflora längs kateterns utsida vilket kan leda till kolonisering av kateterspetsen och i förlängningen risk för infektion. En kraftig bakteriekolonisering av huden runt insticksstället är en betydelsefull riskfaktor för infektion. Förorening av kateterns yttre mynning, kranar eller anslutningar kan orsaka infektion via kateterns insida. 2

CVK användningen ökar generellt, inte bara på intensivvårdsavdelningar utan även på andra vårdavdelningar och i hemsjukvården. Det innebär att fler patienter riskerar att drabbas av en CVK relaterad infektion. 1

Förekomsten av CVK-infektioner varierar mycket mellan olika enheter och patientgrupper och anges ligga mellan 0-30 per 1000 kateterdygn. 8,13 Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) inträffar det i genomsnitt 5,3 CVK relaterade infektioner per 1 000 kateterdygn (amerikanska intensivvårdsavdelningar). Detta gäller intensivvårdsavdelningar där incidensen av infektion är högre än på andra avdelningar. 14

Dödligheten varierar stort i olika undersökningar; från ingen ökad dödlighet till 35 procent. Det finns data som visar att en CVK relaterad infektion förlänger vårdtiden och därmed ökar kostnaderna. 1,2

Studier

I en prospektiv svensk studie noterades att 34 procent av patienter som vårdas mer än 48 timmar på en intensivvårdsavdelning drabbas av en eller flera vårdrelaterade infektioner. CVK var en riskfaktor för uppkomst av sepsis. 15

En amerikansk patientsäkerhetskampanj medförde betydande nedgång av CVK relaterade infektioner tack vare hög följsamhet till rekommenderade åtgärder. Berenholtz et al har visat att de intensivvårdsavdelningar som har infört interventioner som i sitt innehåll motsvarar de i kampanjen rekommenderade åtgärderna har nästan eliminerat problemet med CVK relaterade infektioner. 14

Område 4: Förebygg infektioner vid centrala venösa infarter

 

 

Uppdaterad: 2011-08-24
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion