Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

2. Vård vid hjärtinfarktVård vid hjärtinfarkt 

 

 

 

FAKTA - Allmänt kliniskt kunskapsstöd: Kardiologi (finns på intranätet under Fakta; enbart tillgängligt för medarbetare i Region Jönköpings län)

Checklista:

Förebygg dödsfall vid hjärtinfarkt - innehåller kolumn som kan fyllas i för att förtydliga åtgärden

Uppföljning

Rapportering i Riks-Hia/SwedeHeart och journalgranskning (kan bli aktuellt för patienter som inte faller inom ramen för Riks-HIA)

Fördjupning

Referenser

 

Påverkananalys område 2:

 

Figur som visar påverkansfaktorer för att nå målet.

 

 

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Pierre Cherfan, Överläkare

Kontaktperson Qulturum

Medicinskt sakkunniga

Pierre Cherfan, överläkare;
medicinkliniken, Höglandssjukhuset

Jan Thollander, överläkare
medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Mål

100 procent följsamhet till rekommenderade åtgärder.

Mätningar

Via nationella kvalitetsregistret Riks-HIA / Swedeheart

Numera kan MOA användas med hjälp av ansvarskod för att mata in och få fram resultat per enhet! (inom Region Jönköpings län)

Aktiviteter

Aktiviteter och utbildningar

Bra länkar

Riks-HIA /SwedeHeart

Så gör vi i Region Jönköpings län

Fakta - kliniskt kunskapsstöd (åtkomst endast via regionens intranät), till exempel om Akut kranskärlskirurgi

Uppdaterad: 2018-12-11
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion