Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Patientsäkerhet - aktiviteter och utbildningar

 

FRAM - Funktionell Resonans Analys Metod

I komplexa verksamheter FRAM vara en metod för att få en bättre och fördjupad bild av vad som sker i vårt vardagliga arbete. FRAM är en systematisk metod för att beskriva hur olika funktioner i ett system hänger samman och hur de påverkas av varandra. FRAM kan användas för händelse och riskanalys samt processdesign. Läs mer om FRAM på http://www.functionalresonance.com/

Aktuella utbildingar i FRAM


Jämställd vård - bättre vård

Genom forskning och statistik har det visat sig att det görs medicinskt omotiverade skillnader i vården mellan kvinnor och män.  Det är nödvändigt att synliggöra och diskutera kvalitetsbrister och hur de påverkar kvinnor och män i olika åldrar. En jämställd vård ökar patientsäkerhet och kvalité.

Denna webbutbildningen ska ge dig grundkunskaper om jämställdhet, kön och genus inom hälso- och sjukvården. Du får också tips och idéer för vad som kan göras för att uppnå jämställd vård på din enhet.  Man kan genomföra utbildningen i grupp eller individuellt.

Webbutbildning i Jämställd vård - bättre vård


Studiecirkel i mikrosystem

Mikrosystem erbjuder en filosofi och värdegrund för att förändra arbetssätt så att allas kompetens tas tillvara och minskar skillnader mellan vad som borde göras och vad som faktiskt görs. I studiecirkeln ges möjlighet att granska sitt mikrosystem med olika "glasögon". Exempel på detta kan vara kundens glasögon, patientsäkerhetsglasögon, kapacitets- och flödesglasögon samt kulturen på arbetsplatsen. Detta görs genom reflektioner mellan den teoretiska grunden och det vardagliga arbetet. Du lär känna andra kunniga kollegor och verksamheter i organisationen. Härigenom stimulerar studiecirkeln till nyfikenhet och sökandet efter positiva beteenden. 

Läs mer om mikrosystem samt anmälan till utbildning


Riskanalys

Lär er att arbeta förebyggande genom riskanalysarbete med Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) – en metod att finna orsaker/brister och analysera hur man kan förebygga problem. 

Läs mer om riskanalys samt anmälan till utbildning


 Händelseanalys

Kursen syftar till att ge kunskap till verksamheterna om hur händelseanalys utförs och blir en naturlig del i lärandet. Deltagarna lär sig metoden för att identifiera förbättringsområden, så att misstag inte ska behöva upprepas ..

Läs mer om händelseanalys samt anmälan till utbildning 


Markörbaserad Journalgranskning

Global Trigger Tool är ett etablerat instrument för att identifiera patientskador. Via retrospektiv analys av patientjournaler letar man systematiskt efter information, så kallade triggers som kan indikera ett möjligt avsteg från det normala vårdförloppet.

Läs mer om Markörbaserad journalgranskning samt anmälan till utbildning


SBAR

SBAR är ett verktyg som lätt kan användas för att minska risker för missförstånd och att få struktur på kommunikationen i vården. Både mellan personal och patient, men också personal till personal.

Läs mer om SBAR 
Kontakta  vid intresse av utbildning


Läkemedelskommitténs utbildningar

Aktuella utbildningar från Läkemedelskommittén


STRAMA

Strama Jönköping arbetar med att sammanställa och aktivt förmedla kunskap i frågor som rör antibiotikaresistens, antibiotikaanvändning, vårdrelaterade infektioner och vårdhygien.
Utbildningar i Strama sköts från Smittskydd och vårdhygien.

Aktuella utbildnigar


Tillbaka till startsidan

Kontakt

Berit Axelsson

Rolf Bardon

Uppdaterad: 2017-01-20
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion