Region Jnkpings ln Äldre
plus.rjl.se/samverkan

Äldre

Äldre

Det ska va gott att leva -  hela livet!

Målsättningen är att Esther ska vara så aktiv som möjligt och när Esther behöver får hon god vård och omsorg. De strategiska utvecklingsområdena i strategiplan äldre för perioden 2018-2022 har fokus på:

Förebyggande och hälsofrämjande insatser för att stödja och medverka till att fler friska år läggs till livet.

 • bibehållande av hälsa genom främjande och förebyggande arbete
 • våld i nära relationer utifrån den äldre målgruppens behov och förutsättningar.
 • engagera civilsamhället och idéburna organisationer
 • anhörigstöd

Vård och omsorgsinsatser såsom:

 • trygg, säker och sammanhållen vård och omsorg
 • samordnad individuell plan (SIP)
 • god vård och omsorg vid demenssjukdom
 • god rehabilitering efter stroke
 • psykisk ohälsa
 • missbruk
 • god vård i livets slut
 • god läkemedelsanvändning

De som berörs av strategiplanen är chefer, ledare och andra beslutsfattare. Utöver detta ska samtliga medarbetare som finns runt Esther vara införstådda med innehållet i planen. 

Arbetet bygger på den gemensamma värdegrunden:

 • vi utgår från invånarnas behov
 • vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser så att de stärker den enskildes upplevelser av sammanhang och helhet
 • vi bemöter varandra med respekt och visar tillit
 • vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens

Med strategiplanen ska vi:

 • bli handlingskraftiga genom samverkan
 • använda befintliga resurser effektivt
 • systematiskt följa upp resultat
 • möjliggöra och genomföra förbättringsarbete

Strategi Äldre i Jönköpings län 2018-2022 i samverkan med länets kommuner och Region Jönköpings län (Hälso- och sjukvårdens kunskapsstöd i Jönköpings län, nytt fönster)

 

 

 

Kontakter

Ulrika Stefansson
Folkhälsa och sjukvård

010-242 42 29 | 076-72 441 72

Ann Lund
Kommunal utveckling
ann.a.lund@rjl.se
072-525 84 05

Filmade goda exempel

Inte vi och dom utan vi tillsammans
Bättre resultat med ökat samarbete i Gnosjö kommun.

Vi tillsammans för rätt läkemedel
Olika exempel på arbete inom äldre och läkemedel i Jönköpings län

Vi tillsammans för ökad trygghet
Nytt arbetssätt i Tranås kommun i samverkan med vården

En lärandetavla
skapad av medarbetare på Antuna servicehus som bra hjälp i det dagliga arbetet.

Kort sammandrag av ovanstående filmer (1,5 min)

Artiklar

Färre återinläggningar - Välkommen hem heter en satsning i Tranås där kommunen och Höglandssjukhuset i Eksjö samarbetar för att förbättra mottagandet hemma av personer som legat inlagda på sjukhuset. Genom att kommunen satsar på att möta upp hemma och se till att allt fungerar så bra som möjligt har man kunnat minska på antalet återinläggningar. Läs mer: artikel i Tranås Tidning, januari 2014, pdf, nytt fönster).

Uppdaterad: 2018-12-03
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling