Region Jnkpings ln Äldre
plus.rjl.se/samverkan

Äldre

Äldre

Det ska va gott att leva -  hela livet!

Målsättningen är att Esther ska vara så aktiv som möjligt och när Esther behöver får hon god vård och omsorg. De strategiska utvecklingsområdena i strategiplan äldre för perioden 2018-2022 har fokus på:

Förebyggande och hälsofrämjande insatser för att stödja och medverka till att fler friska år läggs till livet.

 • bibehållande av hälsa genom främjande och förebyggande arbete
 • våld i nära relationer utifrån den äldre målgruppens behov och förutsättningar.
 • engagera civilsamhället och idéburna organisationer
 • anhörigstöd

Vård och omsorgsinsatser såsom:

 • trygg, säker och sammanhållen vård och omsorg
 • samordnad individuell plan (SIP)
 • god vård och omsorg vid demenssjukdom
 • god rehabilitering efter stroke
 • psykisk ohälsa
 • missbruk
 • god vård i livets slut
 • god läkemedelsanvändning

De som berörs av strategiplanen är chefer, ledare och andra beslutsfattare. Utöver detta ska samtliga medarbetare som finns runt Esther vara införstådda med innehållet i planen. 

Arbetet bygger på den gemensamma värdegrunden:

 • vi utgår från invånarnas behov
 • vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser så att de stärker den enskildes upplevelser av sammanhang och helhet
 • vi bemöter varandra med respekt och visar tillit
 • vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens

Med strategiplanen ska vi:

 • bli handlingskraftiga genom samverkan
 • använda befintliga resurser effektivt
 • systematiskt följa upp resultat
 • möjliggöra och genomföra förbättringsarbete

Strategi Äldre i Jönköpings län 2018-2022 i samverkan med länets kommuner och Region Jönköpings län (Hälso- och sjukvårdens kunskapsstöd i Jönköpings län, nytt fönster)

 

 

 

Kontakter

Ulrika Stefansson
Folkhälsa och sjukvård

010-242 42 29 | 076-72 441 72

Ann Lund
Kommunal utveckling
ann.a.lund@rjl.se
072-525 84 05

Uppdaterad: 2018-12-03
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling