Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vad är Fakta?

Syfte

Fakta är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Region Jönköpings län. Det ska fungera som ett länsgemensamt beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet. Fakta innehåller lättillgängliga länkar till omvårdnad och rehabiliteringskunskap. Fakta ägs och förvaltas av Region Jönköpings län och ska stå fritt från kommersiella intressen.

Fakta-dokumenten är kortfattade, praktiskt inriktade och uppbyggda kring fasta rubriker. Dokumenten utformas ämnesvis med hjälp av en multiprofessionellt sammansatta Faktagrupper med representation från öppen och sluten vård.

Ansvar

På uppdrag av respektive medicinsk programgrupp ansvarar Faktagruppen för vilka dokument som ska produceras inom sitt ämnesområde samt för spridning, information och implementering. Dokumenten ska fungera som såväl beslutsstöd som konsensusdokument kring uppdragsfördelning mellan öppen och sluten vård.

Faktagruppen ansvarar också för att söka kunskap inom angränsande kunskapsområden och eventuellt påtala behov av ytterligare dokumentation via ansvarig kontaktperson för aktuellt område.

Via ämnessidor nås relevanta delar av sjukhusvårdens PM och annat kunskapsstöd inom och utom Region Jönköpings län.

Faktagruppen ska vara kunskapsstöd åt läkemedelskommittén och stödja Cosmics datajournal-arbete.

Faktagruppen kan uppdra åt personer utanför gruppen att författa dokument.

Faktagruppen ansvarar för uppdatering enligt särskilda författaranvisningar.

Fakta-dokumenten fastställs efter granskning i referensgrupper och Faktas redaktion samt av respektive medicinsk programgrupp och kan i sista hand tillställas sjukvårdens ledningsgrupp. Referensgrupperna hjälper till att implementera dokumentens innehåll i den kliniska verksamheten.

Fakta-dokumenten ersätter successivt Landstingets AKO-dokument och Rådgivande synpunkter.

Faktagruppernas sammansättning

Ordförande

Ansvarar för skapande av ett kunskapsstöd inom ämnesområdet inklusive framtagande och uppdatering av Fakta-dokument.

Sekreterare

Ansvarar för att samordna gruppens arbete och vara redaktionellt stöd åt Faktagruppen.

Läkarrepresentant/representanter från primärvård

Företräder länets primärvård i utformningen av kunskapsstödet.

Läkarrepresentant/representanter från sluten vård

Företräder länets kliniker i utformningen av kunskapsstödet och ansvarar för läkemedelsfrågor i gruppen.

Apotekarrepresentant

Ansvarar för farmaceutiskt stöd åt Faktagruppen och ansvarar för att läkemedelsavsnitten i Faktadokumenten samordnas med Cosmics läkemedelsmallar.

Representant för rehabilitering

Företräder sjukgymnastik, arbetsterapi, psykosocialt arbete, dietist- och logopedverksamhet i utformningen av kunskapsstödet. Företräder rehabilitering inom både öppen och sluten vård.

Representant för omvårdnad

Företräder omvårdnad inom både öppen och sluten vård.

Medlemmar

Medlemmar i Faktagrupperna utses av Fakta ledningsgrupp i överenskommelse med de medicinska programgrupperna. Läkarrepresentant från sluten vård är kontaktperson i läkemedelsfrågor i gruppen om inget annat överenskommes. Läkarrepresentant från primärvård har att samverka med AKO-grupperna i länet. Representanter för omvårdnad, rehabilitering och farmaci bidrar med kontakter och kunskap inom sina verksamhetsområden.

 

 

Uppdaterad: 2018-05-22
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv