Region Jnkpings ln Psykiatri och missbruk
plus.rjl.se/samverkan

Psykiatri och missbruk

Psykisk funktionsnedsättning, riskbruk, missbruk och beroende

Mellan kommunerna och Region Jönköpings län finns en väl utbyggd samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruksproblematik.

Har man en psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruks- eller beroendeproblematik ska man få god vård, stöd och rehabilitering och möjlighet till återhämtning så att man, utifrån egna önskemål, kan leva i samhällsgemenskap. Det förutsätter att huvudmännen är eniga om ansvarsfördelning och möjlighet till samtidiga insatser. Insatserna ska grunda sig på och tillvarata brukarens erfarenheter, den professionella beprövade kunskapen och den vetenskapliga forskningen. Insatserna ska ges utifrån den enskilde personens behov och syfta till att dessa tillgodoses.

  • Bästa möjliga vård och omsorg ska erbjudas den enskilde med utgångspunkt från personens behov och önskemål utifrån tillgängliga resurser
  • Insatserna ska samordnas mellan huvudmännen för att skapa kontinuitet utifrån den enskildes behov
  • Samarbetet ska präglas av öppenhet och god ömsesidig information
  • I arbetet ska barn till personer med missbruks- och beroendeproblematik särskilt uppmärksammas och huvudmännen ska verka för att deras behov tillgodoses skyndsamt och utan fördröjning
  • Närstående är en resurs i vård och rehabiliteringsarbetet och huvudmännen ska verka för att de får den hjälp och det stöd de behöver.

Kontakter

Mattias Vejklint
Kommunal utveckling, Region Jönköpings län

076-783 78 12

Signe Axelsson
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

010-242 42 04

Uppdaterad: 2016-01-12
Signe Axelsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik