Region Jnkpings ln Sex- och samlevnadsundervisning
plus.rjl.se/sexochsamlevnad

Förskolan - Sex- och samlevnadsundervisning

Läroplanen för förskolan Lpfö 98 har reviderats 2010 och anpassats ytterligare (SKOLFS 2011:69) till den nya skollagen och gäller från 1 augusti 2011. Denna sidan innehåller de delar i kursplanerna som är tillämpliga i sex- och samlevnadsundervisningen i förskolan.

Förskolans värdegrund

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande.

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller.

Mål - normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Mål - utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
 • utvecklar nyanserat språk, ordförråd och begrepp

Mål - barns inflytande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar

 

 i förskolan. . 

Kontaktperson

Therese Rostedt
Folkhälsoplanerare
Folkhälsa och sjukvård, 
Landstinget i Jönköpings län

070-211 31 97  

 

Läroplan

Läroplan för förskolan (nytt fönster)

Metodstöd

Samlingsida med metodstöd för sex- och samlevnadsundervisning 

Uppdaterad: 2017-02-06
Therese Rostedt, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling