Region Jnkpings ln Sex- och samlevnadsundervisning
plus.rjl.se/sexochsamlevnad

 

Samhällskunskap - sex- och samlevnadsundervisning

Innehåller de delar i kursplanerna som är tillämpliga i sex- och samlevnadsundervisningen på olika nivåer i skolan.

Grundskolan

I årskurserna 1-3
 

Att leva tillsammans:

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

I årskurserna 4-6

Individer och gemenskaper:

 • Familjen och olika samlevnadsformer.
 • Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället. 

Information och kommunikation:

 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier.
 • Hur sexualitet och genus framställs i medier och populärkultur.

I årskurserna 7-9

Individer och gemenskaper:

 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Information och kommunikation:

 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll.
 • Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.
 • Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier.

Grundsärskolan

I årskurs 1-6

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer
 • Religiöst motiverade levnadsregler
 • Grundläggande mänskliga rättigheter och barnkonventionen

I årskurs 7-9

 • Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil
 • Vardagliga moraliska dilemman
 • Hur synen på kärlek skildras i olika religioner och andra livsåskådningar
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder.
 • Hur individer och grupper framställs i medier till exempel utfrån kön och etnicitet.
 • Vilken betydelse religioner och andra livsåskådningar kan ha för människors identitet och livsstilar.

Gymnasieskolan

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. 

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi, och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Ämnet har även ett historiskt perspektiv.

Ämnets syfte

 • Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor i olika samhällsfrågor.
 • Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar idag människor i olika samhällen över hela världen.
 • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och jämlikhet.

Centralt innehåll

 • De mänskliga rättigheterna, vilka de är och hur de förhåller sig till stat och individ.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Massmediers och informationsteknikens roll i samhället och hur de påverkar människor och samhällsutvecklingen.
 • Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.
 • Presentation i olika former och med olika tekniker, till exempel debatter och debattartiklar.

Kontaktperson

Therese Rostedt
Folkhälsoplanerare
Folkhälsa och sjukvård,
Landstinget i Jönköpings län

070-211 31 97 

Kursplaner och styrdokument

Metodstöd

Samlingsida med metodstöd för sex- och samlevnadsundervisning  

 

Uppdaterad: 2017-01-11
Therese Rostedt, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling