Region Jnkpings ln Sex- och samlevnadsundervisning
plus.rjl.se/sexochsamlevnad

Naturkunskap/naturorienterande ämnen - sex- och samlevnadsundervisning

Innehåller de delar i kursplanerna som är tillämpliga i sex- och samlevnadsundervisningen på olika nivåer i skolan.

Grundsärskolan

I årskurs 1-6

 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion
 • Pubertet och hur den inverkar på individen
 •  Sexualitet, reproduktion och olika slags relationer

Gymnasieskolan

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. 

Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där naturvetenskap möter samhällskunskap.

Ämnets syfte

 • Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll, vilket kan användas för att göra personliga val och ställningstaganden.
 • Genom att få diskutera och utforska frågor med samhällsanknytning ska eleverna ges möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla naturvetenskapliga kunskaper för att möta, förstå och påverka sin samtid.

Ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
 • Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.
 • Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess växelverkan med omgivningen.
 • Kunskaper om de naturvetenskapliga teorierns betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Centralt innehåll

 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
 • Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt.
 • Hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
 • Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället.
 • Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.
 • Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen.
 • Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild.

 

 Kontaktperson

Therese Rostedt
Folkhälsoplanerare
Folkhälsa och sjukvård,
Landstinget i Jönköpings län
 
070-211 31 97 

Kursplaner och styrdokument

Metodstöd

Samlingsida med metodstöd för sex- och samlevnadsundervisning 

Uppdaterad: 2013-08-12
Therese Rostedt, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling