Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

16 Kommunikation

Kommunikation

 

 

God och strukturerad kommunikation mellan personal och i team och mellan personal och patient är en förutsättning för att kunna bedriva en god och säker vård. För att ge personal rätt förutsättningar erbjuder qulturum olika utbildningar. Utbildningarna designas i samverkan med enheterna och innehåller oftast verktygen SBAR, Teach Back, konstruktiv feedback och Human Dynamics.

SBAR

Bättre kommunikation med stöd av SBAR minskar riskerna i vården. Kommunikationsverktyget SBAR ger struktur åt ett samtal mellan patienter och vårdpersonal och skiljer viktigt från oviktigt. Det kan också användas vårdpersonal till vårdpersonal.

Om SBAR på Sveriges Kommuner och Landstings webb

Film om SBAR

Råd till bättre kommunikation

Råd till bättre komunikation är en kort vägledning till vårdpersonal som beskriver grunderna i kommunikation med patienterna.

Grunden till en trygg och säker vård är en god dialog mellan patienten och vårdpersonalen. Du som personal har en viktig roll i att ta initiativ till den dialogen. Syftet med materialet är att stödja dialogen och påminna patienten om de saker ni pratar om under sjukhusvistelsen för att på så sätt få patienten mer delaktig i sin vård.

Din säkerhet på sjukhus

Råd till bättre kommunikation kan laddas ner eller beställas som tryckt skrift (SKL).

 

Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig

I denna handbok ger Socialstyrelsen en samlad beskrivning av lagstiftning, föreskrifter och andra regler som gäller patientens ställning och rätten till information, delaktighet och kontinuitet. Syftet är att underlätta tillämpningen. Tredje upplagan knyter an till SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

 

Teach back

Teach back är en metod för patientmedverkan och går till så här: Patienten återberättar vad som han/hon uppfattat av vad som sagts som viktigt vad gäller genomförd behandling och framtida behandling.

Metoden säkrar att patienten förstår händelseförloppet. Metodiken ökar det vi brukar kalla patientsäkerhet. Den inlärningsmetodik som används anses säkra verkliga beteendeförändringar. Den ökar även förståelsen om hur man ska utforma behandlingen hemma.

Läs mer om Teach back-metoden (webbplatsen Förbättringskraft)

En svensk film om Teach back-metoden, 3:25 min

 

Human Dynamics

Human Dynamics är en processinriktad utbildning som visar på människors olika sätt att fungera, förmedlar att våra olikheter är styrkor, utvecklar individer och arbetsgrupper och ger förutsättningar för god samverkan med arbetskamrater och patienter/kunder.

Human Dynamics innebär ett konkret redskap/förhållningssätt som kan utveckla kommunikationen och dialogen i arbetsgruppen och i mötet med patient/kund.

Läs mer om Human Dynamics

Kontakt

Klicka på namn eller webbadress på respektive avsnitt.

För övergripande frågor om Säker vård, mejla till:

Kontaktperson Qulturum

 

Uppdaterad: 2020-01-22
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion