Region Jnkpings ln Barndialogen
plus.rjl.se/samverkan

Barnkonventionen i Jönköpings län

"Med ambitionen att Region Jönköpings län ska vara bästa platsen att växa upp på är handlingsplanen för barnrättsarbetet ett av de styrande dokument som utgör grunden att bygga vidare på för barns bästa i regionen. I de verksamheter som direkt möter barn är barnkompetens av stor vikt men även i de verksamheter som inte kommer i kontakt med barn påverkar arbetet barn direkt eller indirekt. Därför är innebörden i begreppen barnperspektiv och barnrättsperspektiv viktiga för alla medarbetare att sätta sig in i.

Den reviderade handlingsplanen är till för alla medarbetare i regionen för att omsätta Barnkonventionen i praktisk handling. Arbetsplatsträffar är lämpliga forum att ta upp frågorna på, göra målformuleringar och att sedan följa upp dessa kontinuerligt. Att göra barn delaktiga och lyssna på deras synpunkter och önskemål är en värdefull del i arbetet som skapar förutsättningar för ett tryggare, hälsosammare och rikare liv för barnen i regionen.

Barnbokslut som upprättas årligen ska ge en samlad bild av vilka satsningar som gjorts och vilka åtgärder som vidtagits. Det ska också ge en bild av de förbättringar som kan behöva genomföras."

Text: Regiondirektör Agneta Jansmyrs inledande ord i Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen i Region Jönköpings län 2016.

 

Uppdaterad: 2018-09-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion