Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel

Innehåll

 

Om riktlinjerna

Läkemedelskommittén ska verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelshantering (SFS 1996:1157). Länsgemensamma riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel inom all hälso- och sjukvård i Region Jönköpings län är en viktig del i det arbetet.

Denna utgåva är den sjätte upplagan av gemensamma riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel inom sluten vård, öppen vård, primärvård, kommunal vård och tandvård och utgår från ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården”, HSLF-FS 2017:37. De har tagits fram av en arbetsgrupp på uppdrag av läkemedelskommittén i syfte att fokusera på vårdkedjan där patienten inte ska känna av några organisationsgränser.
Dessa riktlinjer syftar till att fungera som ett stöd i det dagliga arbetet och vara ett referensverk som kan användas vid utformandet av lokal rutin för ordination och hantering av läkemedel (nedan benämnt som lokal rutin).

Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län

Fastställt

Riktlinjerna för läkemedelshantering är fastställda av läkemedelskommittén i Region Jönköpings län 28 februari 2018.

Kontakt

Vid frågor och synpunkter rörande riktlinjerna, kontakta Läkemedelskommittén.
Diskussion kring läkemedelshantering kan med fördel föras med länets lokala kliniska apotekare.

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91
marten.lindstrom@rjl.se

Kristin Krigsman
Klinisk apotekare
010-242 19 69
kristin.krigsman@rjl.se

Mer information

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2017:37 

Förslag på innehåll i lokal rutin

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp Riktlinjer för läkemedel

Uppdaterad: 2018-04-05
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion