Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Riktlinjer för att förebygga skada vid användning av högriskläkemedel

Ansvar och syfte

Syftet med riktlinjerna är att förebygga skada vid användning av högriskläkemedel genom att skapa processer som förebygger, identifierar och lindrar.
Verksamhetschef eller motsvarande ansvarar för att det finns lokala rutiner för förebygga skada vid användning av i verksamheten identifierade högriskläkemedel.

Högriskläkemedel

Högriskläkemedel, potentiellt farliga läkemedel, är läkemedel som har en större risk att orsaka allvarlig skada på en patient, om de används på fel sätt. Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län identifierat sex läkemedel/ läkemedelsgrupper som anses vara högriskläkemedel i både öppen och sluten vård. Under varje läkemedel/läkemedelsgrupp finns rekommenderade åtgärder att vidta:

Förebygga skada

Rekommenadtionen är att följande metoder används inom Region Jönköpings län för att förebygga risker kring högriskläkemedel:

 • Standardiserade läkemedelsmallar i journalsystemet Cosmic.
  Inom Region Jönköpings län finnas standardiserade läkemedelsmallar för ordination i journalsystemet Cosmic. Det innebär att läkemedel, styrka, beredningsform är kopplat till ordination samt indikation för läkemedlet. Mallarna bör användas vid förskrivning i både öppen och sluten vård.
 • Standardiserade spädnings- och beredningskort för parenterala läkemedel
  Standardiserade spädnings- och beredningskort innebär att på ett enkelt och standariserat sätt beskriva hur parenteralt läkemedel ska blandas, doseras och administreras.
  Alla vårdenheter som bereder och administrerar läkemedel ska använda standariserade beredningskort.
  Förteckning över centralt utarbetade spädnings- och beredningskort finns på Förteckning över spädnings- och beredningskort (begränsad behörighet)
 • Läkemedelsförvaring på sjukhusavdelning
  På länets tre sjukhus bör läkemedel placeras i ATC-kodsordning (efter användningsområde) i läkemedelsförråd. Detta för att läkemedel med nästan samma namn, men helt olika effekter, inte förvaras bredvid varandra. Också för att läkemedel med en viss substans förvaras på samma plats även då det byter preparatnamn eftersom det generika namnet är det samma.
  Mängden läkemedel läkemedelsförråden ska regleras genom årliga genomgångar av bassortiment
  För mer information om förvarning av läkemedel, se Riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel, Kontroll och förvarning samt rekvisition av läkemedel
 • Kopplingar, sprutor och slangar
  För att förebygga risker för felkoppling vid användning av olika parenterala och perorala infarter ska standarder vid arbetet för upphandling i regionen följa framtagna riktlinjer, se Nationella riktlinjer

Identifiera risk för skada

För att identifiera risker kring hantering av högriskläkemedel ska förslag på åtgärder identifieras.

 • Strukturerad monitorering
  Viktiga parametrar ska monitoreras och finnas tillgängliga för den som ska utvärdera behandlingen. Tex så ska blodsocker monitoreras av den eller de som administrerar och dosjusterar insulin.
 • Utvärdera behandling
  Vid initiering av högriskläkemedel ska en plan för utvärdering finnas dokumenterad i journalen och vara kommunicerad med patient och/ eller närstående. Tex målvärde för blodsocker eller INR.
 • Informera om effekt och biverkningar
  Information kring förväntad effekt och viktiga symtom att känna till gällande biverkningar ska kommuniceras med patient och/eller närstående. Patientinformationer finns utarbetade för flera olika läkemedel, se Patientinformation om läkemedel

Lindra skada

Om ett fel har gjorts kring högriskläkemedel är det viktigt att snabbt försöka lindra skadan. Flera av våra högriskläkemedel har antidoter (motgift) som kan ges.

 • Läkemedelskommittén har tagit fram en lista med vanliga antidoter som ska finnas tillgängliga på sjukhusens vårdenheter eller finnas på annan enhet som vårdenheten har kännedom om.
  Läkemedel som kan motverka/häva effekt av högriskläkemedel
 • På sjukhusen finns antidotförråd som ska vara kända av sjukvårdspersonalen. Antidoter tillgängliga i på länets tre sjukhus finns upptagna i SVEPA, som är det system som visar var läkemedel finns på sjukhusets vårdenheter.
 • Antidoter tillgängliga på landets alla sjukhus finns i den nationella databasen Giftinformationscentralens Antidotregister

Ansvarig

Malin Holmqvist
Klinisk apotekare
010-242 19 69
malin.m.holmqvist@rjl.se

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91
marten.lindstrom@rjl.se

Mer information

Se Förebygga skada vid användning av högriskläkemedel

Uppdaterad: 2018-12-17
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service