Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Hjälpmedelspolicy

Personer med funktionsnedsättning ska, enligt FN-konventionen för mänskliga rättigheter, beredas möjlighet till ett jämlikt och aktivt deltagande i samhällslivet. För att ge förutsättningar att leva ett liv med samma rättigheter, möjligheter och ansvar som andra i samhället behöver funktionshindrande konsekvenser minimeras. Landsting och kommuner är enligt Hälso- och sjukvårdslagen (§ 3b respektive § 18b) skyldiga att tillhandahålla hjälpmedel. Varje sjukvårdshuvudman fastställer vilka enskilda produkter hälso- och sjukvården tillhandahåller som personliga hjälpmedel i det dagliga livet.

Landstinget och kommunerna i Jönköpings län ansvarar för hjälpmedel till personer i länet med funktionsnedsättningar. ICF (WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) erbjuder en internationell standardiserad begreppsförklaring för att förstå, beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd och ska fungera som ett verktyg vid behovsbedömningar.

Målet med hjälpmedel är att

  • förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga
  • kompensera för aktivitetsbegräsning

Hjälpmedel är en del i vård och behandling och frikopplas inte från andra vård och behandlingsinsatser. Hjälpmedelsverksamheten ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen samt följa de etiska principer för prioritering som gäller för hälso- och sjukvård. Grundprincipen för hjälpmedels-verksamheten ska vara en god hjälpmedelsförsörjning och service på lika villkor för alla invånare.

Utgångspunkter för förskrivningen av ett personligt hjälpmedel är att

  • hjälpmedlet är en del av rehabilitering, habilitering, vård och behandling och är medicinskt motiverat
  • hjälpmedlet kräver hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för bedömning, utprovning och anpassning
  • behovsbedömning sker utifrån helhetsbedömning av personens situation
  • gemensamma riktlinjer för Jönköpings län följs

Egenansvarsprodukter

Produkter som ligger utanför sjukvårdshuvudmännens ansvar benämns som egenansvarsprodukter. De kräver inte hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för bedömning, utprovning och anpassning och kan inte motiveras medicinskt som en del i en behandling. Personen kan själv bedöma sitt behov av dessa och produkterna är i stor omfattning tillgängliga i handeln.  För dessa produkter har personen ett eget ansvar att införskaffa och bekosta vid behov.
Om personen behöver information om lämplig produkt kan du som förskrivare ge råd om detta. Eventuella råd skall dokumenteras i journal.

Personen kan köpa ett begränsat urval av egenansvarsprodukter via Hjälpmedelscentralen. De egensansvarsprodukter som HMC säljer är sådana som krävs för att möjliggöra hemgång från sjukhus, är ett direkt led i fortsatt behandling eller förhindrar fall. Vissa tillbehör till förskrivna hjälpmedel säljs också för att garantera säkra produkter t ex korg till rollator.

MER INFORMATION

Audionommottagningarna

Audionommottagningen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
010-242 17 35

Audionommottagningen
Höglandssjukhuset Nässjö
571 81 Nässjö
010-243 33 00

Audionommottagningen
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo
010-244 74 90

Hjälpmedelscentralen

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping
010-242 87 00

Hörselhabiliteringen

Hörselhabiliteringen
Länssjukhuset Ryhov, hus M4
551 85 Jönköping
010-242 52 65

Ortopedteknisk verksamhet

TeamOlmed
Pjäsgatan 2
553 05 Jönköping

TeamOlmed
Tingshuset Björkvägen 2
575 33 Eksjö

TeamOlmed
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo
036-30 01 50 (gemensamt telefonnummer)

Syncentralen

Syncentralen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036 - 242 16 40

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden


Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden
(nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-08-01
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service