Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Uppföljning av primärvården 2017

Region Jönköpings län bedömer vårdcentralernas kvalitet genom granskning av uppgifter hämtade ur IT-system och av vårdcentralernas inlämnade uppgifter. De redovisade resultaten gäller 2016 eller februari 2017.

Samtliga vårdcentraler uppfyllde 2016 regionens krav på läkarmedverkan i hemsjukvård, korttidsboende och särskilda boendeformer samt palliativ vård. Detsamma gäller kraven på öppettider, patientsäkerhet, krisberedskap och smittskydd.

39 vårdcentraler har krav på sig att lämna åtgärdsplaner för sammanlagt 116 avvikelser. 81 av dessa är avvikelser som inte åtgärdats sedan 2016 års uppföljning. Avvikelserna gäller framför allt förskrivning av läkemedel till äldre och förskrivning av antibiotika, nybesök till läkare inom fem dagar, hälsosamtal, journalutskrifter och vårdhygien. Region Jönköpings län genomför särskild uppföljning av dessa avvikelser hösten 2017.

Resultat per vårdcentral

Översikt - antal godkända vårdcentraler

Urval av krav

Definition och mål

Bedömning förklaring

Länkar till översikter/krav:

 

Excellent

Grön

Gul

Röd

Svart

E-hälsa

Erbjuder bokning av akuta och planerade besök enligt basutbud för webbtidbok.

13

28

4

0

Filial

Filialens lokaler uppfyller krav på ändamålsenlighet och tillgänglighet och det finns nödvändig medicinteknisk utrustning.

10

0

1

0

Hälsosamtal

Mer än 30 % av 40-, 50-, 60- och 70-åringarna som valt vårdcentralen har genomgått hälsosamtal.

31

7

7

0

Sjukdomsförebyggande arbete

Tillämpar nationella riktlinjer och har personal med kompetens för arbete med sjukdomsförebyggande metoder.

32

4

9

0

Läkemedel – antibiotika

Förskriver antibiotika enligt Stramas riktlinjer.

32

7

6

0

Läkemedel – förskrivning till äldre

Når förskrivningsmålen för Pregabalin, långverkande bensodiazepiner, NSAID och neuroleptika till 75 år och äldre och följer riktlinjerna för polyfarmaci till 65 år och äldre.

9

9

27

0

Medicinteknisk utrustning

Godkänd: Har obligatorisk EKG-apparat med tolkningsprogram 12 SL, spirometer, defibrillator, bladderscan, utrustning för hemblodtrycksmätning och alkomätare.
Excellent: Har även öronmikroskop, ögonmikroskop, dermatoskop och doppler för pulsmätning.

42

2

1

0

0

Patientjournal – diagnosklassificering

Följer regionens regler för diagnosklassificering.

42

0

3

0

Patientjournal – utskrift

Mer än 75 % utskrivna läkaranteckningar inom 72 timmar.

33

4

8

0

Patientjournal – signering

Godkänd: Mer än 90 % signerade läkaranteckningar inom 7 dagar från dokumentationsdatum.
Excellent: Mer än 90 % signerade läkaranteckningar inom 3 dagar från dokumentationsdatum.

0

36

4

5

0

Patientjournal – inkommande remisser

Inkommande remisser bedöms inom 7 dagar.

44

1

0

0

Tillgänglighet – läkarbesök

Godkänd: Mer än 90 % får träffa läkare (nybesök) inom 5 dagar.
Excellent: Mer än 97 % får träffa läkare (nybesök) inom 5 dagar.

0

20

5

20

0

Tillgänglighet – patientvald väntan

Har patientvald väntan på högst 10 %.

43

2

0

0

Rehabilitering

Hanterar lättare och medelsvår psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta enligt regionens riktlinjer.

44

1

0

0

Riskbruk, missbruk och beroende

Har avtal med kommunen och specialistvården, följer nationella riktlinjer och Faktadokument, har legitimerad personal eller socionom samt kompetens motsvarande regionens särskilda utbildning.

41

3

1

0

Vårdhygien

Registrerar och följer riktlinjerna för basala hygienrutiner och klädregler.

25

6

14

0

Öppettider

Godkänd: Har öppet minst 40 timmar/vecka vardagar 08:00-17:00  eller minst 36 timmar/veckan och avtal med annan vårdcentral för hänvisningar när vårdcentralen är stängd.

45

0

0

0

 

Förklaring av bedömningsgrader

Excellent Excellent
Grön Godkänd
Gul Lätt avvikelse
Röd Avvikelse
Svart Grav avvikelse

 

Excellent (EX) anger mycket hög kvalitet. Bedömningen används endast för medicinteknisk utrustning och patientjournal - utskrift och signering.

Vid lätt avvikelse (gul) ansvarar vårdenheten för eget förbättringsarbete med egenkontroll enligt exempelvis PGSA-metoden. Återkoppling vid nästa uppföljningsbesök. Kvarstår gul avvikelse vid nästa kontroll blir avvikelsen automatiskt röd.

Vid avvikelse (röd) ska åtgärdsplan upprättas och inlämnas till regionen inom två veckor. Avvikelsen ska åtgärdas inom tre månader. Om inte avvikelsen åtgärdas inom tidsperioden kan regionen göra kvalitetsavdrag.

Vid grav avvikelse (svart) kan vårdcentralen omedelbart stängas.

Uppdaterad: 2017-06-22
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv