Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Ansvarsfördelning

Huvudmännens ansvar

Landstinget ansvarar för förskrivning och kostnad av syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel, diabeteshjälpmedel, stomihjälpmedel, kommunikationshjälpmedel och hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling (exempelvis andningsbehandling, dialys, stimulatorer, ljus och cirkulationsbehandling) enligt gällande regelverk. Ansvaret gäller oavsett ålder och boendeform.

Kommunerna ansvarar för förskrivning och kostnad av hjälpmedel för personlig vård, förflyttning, utrustning av bostäder och hjälpmedel för kognitivt stöd och varseblivning. Ansvaret gäller oavsett ålder och boendeform. Kommunen ansvarar för grundutrustning/hjälpmedel som erfordras vid träning inom den kommunala boenden.

Både Landstinget och kommunen ansvarar för förskrivning och kostnad av inkontinenshjälpmedel, förbruknings- och förbandsmaterial. Ansvaret följer den huvudman som har hälso- och sjukvårdsansvar för patienten.

Förskrivning i samverkan

För att uppnå välfungerande vårdkedjor i övergången mellan olika vårdgivare, ska förskrivningsprocessen av hjälpmedel utgå ifrån att förskrivningen sker i samverkan utifrån värdegrunden. Förskrivningsprocessen ska utföras patientsäkert, kompetens- och kostnadseffektivt. Vid förskrivning ska gällande handbok/regelverk följas. I de fall förskrivning sker av annan än kostnadsansvarig ska samverkan och överrapportering ske. Vid överrapportering övergår uppföljningsansvaret till kostnadsansvarig, om inget annat överenskommits. Vid långvarig vårdkontakt t.ex. inom habilitering och psykiatri skall istället kontinuerlig avstämning ske med kommunen (avstämning kan ske vid regelbundna ex. träffar, telefonkontakter).

Läs mer


Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende, 2012

Tillämpning Medicintekniska produkter, förbands- och förbrukningsmaterial

Tillämpning Medicintekniska produkter, tekniska hjälpmedel och inkontinens

Tillämpning Förskrivning av hjälpmedel i samverkan

Samtliga överenskommelser

 

 

Mer information

Kontaktuppifter

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden


Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-01-19
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service