Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Om FoUrum

FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat stödja socialtjänstens kunskapsutveckling och en evidensbaserad praktik i Jönköpings län.

FoUrum är en regional aktör som för dialog med staten i olika sammanhang. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans initierat dessa regionala stödstrukturer och har även tecknat särskilda överenskommelser om riktade utvecklingsmedel.

Samtliga tretton kommuner i Jönköpings län driver det vi kallar för ett utvecklingspartnerskap. Initiativet att bilda FoUrum togs av kommunerna i länet, samtidigt som staten beslutade att regionalt stödja utvecklingen av en evidensbaserad praktik.

Ett utvecklingspartnerskap

Varje kommun är en jämbördig part i detta partnerskap. Styrning sker genom en styrgrupp med länets alla socialchefer, olika chefsnätverk samt ett politiskt kommunalt samverkansforum.

Parterna (kommunerna) definierar uppdraget till FoUrum, bidrar med grundfinansiering och deltar aktivt på olika sätt i arbetet. Verksamheten är organiserad inom Region Jönköpings län.

Verksamheten bygger på att kommunerna lånar ut personalresurser med hög kompetens ur den egna organisationen med uppdrag att leda utvecklingsprojekt.

Prioriterade områden

Vi arbetar med ett antal utvecklingsområden som prioriteras av våra ägare - kommunerna. En stor del av arbetet bedrivs i nära samverkan med regionens hälso- och sjukvård.

Ett evidensbaserat arbetssätt och att knyta praktik och forskning närmare varandra, är något vi på FoUrum prioriterar. Därför pågår flera forskningsprojekt inom verksamheten och ett antal doktorander är knutna till oss. Doktoranderna är även anställda som FoU-ledare, vilket stärker vår ambition att knyta samman forskning och praktik.

Verksamhetsberättelse för Kommunal utveckling, 2016 (pdf, nytt fönster)

Verksamhetsplan för Kommunal utveckling, 2018 (pdf, nytt fönster)

Kontakt

Ola Götesson
Utvecklingschef

072-572 42 93

Christel Åstrand
Administrativ samordnare

076-148 71 59

Lisa Andersson
Kommunikatör

070-819 95 71

Uppdaterad: 2018-02-01
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling