Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Om projekt Lärmodeller 1 och 2

Lärmodeller om kvalitetsregister i vårdutbildningarna

- till gagn för vårdens förbättringsarbete

Framtidens medarbetare behöver vara rustade för att arbeta i en vård som har förmåga att omsätta föränderliga kunskaper och utveckla sitt genomförande. Därför är användning av kvalitetsregister ett nytt och prioriterat område i vårdutbildningarna.

Nationella plattformen för förbättringskunskap sökte och beviljades medel av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister för projektet Lärmodeller I och II. Det pågår en särskild satsning och finansiering av Nationella Kvalitetsregister för att utveckla vården i Sverige.

Projektet Lärmodeller initierades av Nationella plattformen för förbättringskunskap, som arbetar för att

  • utveckla och sprida kunskap
  • möjliggöra etablering av samarbete mellan olika intressenter
  • engagera vårdens ledningssystem

Ambitionen är att kontinuerligt bidra till att utveckla vårdens kvalitet med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella indikatorer för ”God Vård”. Arbetet i plattformen drivs idag av personer som representerar olika professionsorganisationer, lärosäten, utbildnings-samordnare och forsknings- och utvecklingscentra.

Projektet Lärmodeller I

genomfördes under åren 2012-2013, i form av en nationell kartläggning som visade på en stor variation avseende hur lärosäten på vårdutbildningar integrerar kvalitetsregister i undervisningen. Som en sekundär effekt påbörjade regionala och lokala projekt att ta fram projektplaner som på olika sätt avsåg att öka kunskapen om och användning av kvalitetsregister i den teoretiska och praktiska utbildningen.

Projektet Lärmodeller II

lägger sin tyngdpunkt på att öka kunskapen om kvalitetsregister i samverkan mellan lärosäten, vårdverksamheter och registercentra. Fem regionala projekt har påbörjat arbetet med att integrera teoretiskt och verksamhetsförlagt lärande i utbildning om kvalitetsregister som en resurs i förbättringsarbete.

Det pågår kontinuerligt erfarenhetsutbyten av aktiviteter, interprofessionellt lärande och olika lärandeformer med syfte att öka registeranvändning mellan de regionala projekten.

Resultat kommer att presenteras i en rapport för att bidra till spridning av kunskap och erfarenheter av lärmodeller/goda exempel till landets lärosäten och verksamheter.
Projektet Lärmodeller II startade i januari 2015 och pågår till och med september 2016.

Projektorganisationen

En styrgrupp som består av representanter från Nationella plattformen för förbättrings-kunskap. En projektgrupp som består av fem regionala projektledare samt fem personer med förankring i nationella plattformen. Projektgruppen leds av en projektledare som rapporterar till styrgruppen.

Kontakt

Ylva Fredholm Ståhl
projektledare
Jönköping Academy
Hälsohögskolan, Jönköping University
mobil 070 6314281

Skriva ut blad

Texten på denna sida som pdf-fil.

Mer om Lärmodeller II

Avstämningsmöte 1 jan 2015

Avstämningsmöte 2 juni 2015

Delrapport från Lärmodeller projektet november 2015 (pdf)

Mer om lärmodeller I

Mer om Lärmodeller I

Uppdaterad: 2016-10-19
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion