Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Delprojekt Skåne slutrapport

Lärmodeller II - Slutrapport Skåne (28 dec 2016)pdf

En film om delprojekt Skåne:

Video om Skånes projekt Lärmodeller 2.

 

Saxat ur rapporten:

"Skåneprojektets inriktning, mot hela lärargruppen, har bidragit till att skapa goda förutsättningar för utveckling av undervisningsmoment i flera program och i olika kurser. Erfarenhetsutbyten mellan deltagare, såväl inom skåneprojektet som med övriga regionala delprojekt, har varit betydelsefullt i lärandet för den enskilda läraren och för skapandet av nya utbildningsmoment. Erfarenheter från projektet visar på betydelsen av att ha en kontinuitet i kontakten med respektive utbildning i form av en fast lärarrepresentant."

---

Ökad kunskap

"Det arbete som lagts ner i projektet av samtliga medverkande har resulterat i en betydligt ökad medvetenhet och kunskap kring möjligheten att använda Nationella kvalitetsregister för förbättringsarbete i grundutbildningen. Trots detta utgör projektet bara början av en utveckling, som vi hoppas skall innebära ett generellt ökat fokus på förbättringsarbete och användning av registerdata för utveckling av kvalitet och säkerhet bland morgondagens sjukvårdspersonal.

För att bli hållbart

För att lärandet på temat i grundutbildningarna skall bli hållbart och kunna utvecklas vidare behöver de nätverk och relationer som skapats bibehållas och fördjupas. Behovet av ytterligare stöd till lärarna efterfrågas tydligt såväl av lärarrepresentanterna i referensgruppen, som via röster från deltagare vid lärarseminarier och workshops som hållits, samt genom den uppföljande enkäten. Man önskar fortsätta med gemensamma möten och seminarier på temat i framtiden, t ex i from av återkommande seminarier/workshops med inbjudna personer från olika register som visar hur man kan arbeta med just deras register."

Fler rekommendationer finns i rapporten.

Arbetsgrupper i Skåneprojektet

En styrgrupp med representanter från grundutbildning, sjukvården och Registercentrum Syd.

En större referensgrupp med representation från grundutbildningsprogram vid tre lärosäten:

  • Arbetsterapeut-, Fysioterapeut-, Läkar-, Röntgensjuksköterske- och Sjuksköterskeprogramen vid Lunds universitet;
  • Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö högskola
  • Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad.
  • I referensgruppen har även funnits student- och patientrepresentanter.

Organisationer som varit delaktiga i delprojektet Lärmodeller II Skåne

Sammanställd av:

Tomas Kirkhorn, Inst för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet
Margareta Albinsson, Enheten för Strategisk kvalitetsutveckling, Region Skåne
Karin Ottosson, Epidemiologi och Registercentrum Syd

Kontakt

Margareta Albinsson, Enheten för Strategisk kvalitetsutveckling, Region Skåne

Uppdaterad: 2018-09-13
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion