Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Rapporter från projektet Lärmodeller

 

Slutrapporten

Samverkansprojektet Lärmodeller för kvalitetsregister i vårdens förbättringsarbete - slutrapport. 
Januari 2014 (pdf, nytt fönster)

Samverkansprojektet Lärmodeller beviljades i juni 2012 medel av Beslutsgruppen för nationella kvalitetsregister, för att under perioden juli 2012 till september 2013 bedriva 3-5 samverkansprojekt. Initiativtagare till projektet är Nationell plattform för förbättringskunskap, som har som viljeinriktning att utveckla och tillämpa förbättringskunskap i hälso- och sjukvårdens verksamheter, samt i dess utbildningar.

Målet med samverkansprojektet har varit att beskriva, testa och utveckla lärmodeller för tvärprofessionellt samarbete mellan utbildning, verksamhet och kvalitetsregister.

Fokus har varit att stödja registrens användning i kliniskt förbättringsarbete och inom universitets- och högskoleutbildning, så att kvalitetsregister, dagens verksamheter och morgondagens medarbetare tillsammans kan bidra till ökat patientvärde. De övergripande målen konkretiserades i ett antal delmål.

Både och behövs

I förbättringskunskapen betonas vikten av jämförelser, att mäta över tid och att verifiera att en förändring leder till förbättring. Kvalitetsregister är en källa där den typen av data finns, men det finns en tendens att fokus ligger på antingen kvalitetsregister eller förbättringsarbete.

Spänningsfältet mellan de båda resurserna är en underutnyttjad resurs. Det som behövs är kvalitetsregister och förbättringsarbete.

Det data-set som tagits fram för att kunna användas i undervisning (aktivitet 3, se slutrapporten) testas nu på några lärosäten. Genom att informera om möjligheten på denna webbplats, www.forbatttringskunskap.se, kan möjligheten spridas till flera.

 

Nuläget maj 2013:

Projektet Lärmodeller har efter inventering och förankring prioriterat ett antal lärmodeller som projekt. Nedan återfinns en kort beskrivning av de olika delprojekten.

Utöver dessa projekt medverkar projektet i flera olika sammanhang; konferenser, möten och utbildningar under hösten, till exempel:

  • Kvalitetsregisterdagarna 9-10/10
  • VFU-konferensen i Skövde13-14/11).

Fyra lärmodeller testas som projekt

 

Lärmodellsprojekt 1: Utveckla modeller för hur lärande om kvalitetsregister kan integreras i utbildningar

Det finns flera goda exempel på hur lärosäten bygger in problembaserat lärande kring kvalitetsregister i undervisningen.

Projektet Lärmodeller har initierat en dialog med två lärosäten (Hälsohögskolan i Jönköping och Sahlgrenska Akademin i Göteborg) för att se hur någon av dessa modeller kan testas och vidareutvecklas på fler ställen. I Jönköping är ett första möte inplanerat innan sommaren och i Göteborg ligger det första mötet direkt efter semestrarna.

På Internationella Handelshögskolan i Jönköping bedrivs sedan flera år en uppdragsutbildning för vårdadministratörer. Hittills har studenterna inte fått lära sig om kvalitetsregister – men i år blir det ändring på det! Under den första kursen på höstterminen brukar studenterna ”adoptera” ett landsting och ta fram olika typer av fakta kring ”sitt” landsting. I år kommer de att få studera kvalitetsregister och själva ta fram utdata som de kan använda i sitt arbete. Den lärmodell som testas inkluderar föreläsning och eget arbete i datasal.

Lärmodellsprojekt 2: Att medverka till att förädla den före detta Utdataportalen.

Utdataportalen användes som en gemensam plats för utdata under projektet "Ledningskraft – Så mycket bättre för sjuka äldre". I utdataportalen fanns data från Senior alert, Svenska palliativregistret, BPSD och Swedem.

SKL har nu satt samman en nationell referensgrupp för att få fram idéer och synpunkter på hur en permanentad, utökad och förbättrad sådan utdataportal skulle kunna se ut. Projektet Lärmodeller medverkar i referensgruppen och bevakar och företräder då de behov och önskemål som lärosätena kan ha på en sådan plats.

Många lärosäten upplever att kvalitetsregistren är svårtillgängliga. En uppdaterad och öppen utdataportal borde kunna användas när studenter lär sig om och tränar förbättringsarbete. Därför är vi med i detta arbete!

För att fånga in erfarenheter och reflektioner från fältet har projektet Lärmodeller bjudits in till en särskild referensgrupp med företrädare från lärosäten som har erfarenheter av och tankar kring hur förbättringsarbete och kvalitetsregister kan integreras.

Lärmodellsprojekt 3: Att lära sig om Kvalitetsregister i verksamheten

För att studenter ska få chans att lära sig om kvalitetsregister under sina praktikperioder behöver verksamheter och lärosäten tillsammans planera för hur detta ska bli möjligt. Tanken i lärmodellsprojekt 3 är att bjuda in till telefonkonferenser där både verksamheter och lärosäten kan diskutera dessa frågor. Som det ser ut nu (maj 2013) är det dock svårt att hitta datum som passar – så vi återkommer med nya datumförslag.

Studenter ska bjudas in till Kvalitetsregisterdagarna i höst – det har företrädare för konferensen och projektet Lärmodeller kommit överens om! Målsättningen är att cirka 10 studenter från olika professioner ska medverka och att en lärare från deras högskola/universitet följer med. Förhoppningen är att studenterna ska kunna bidra aktivt i vissa moment av konferensen samtidigt som de ska få goda inblickar i hur kvalitetsregisterarbete och förbättringskunskap kan integreras. Detta känns som ett roligt och spännande framsteg för Kvalitetsregisterdagarna!

Lärmodellsprojekt 4: Lättfattlig skrift om kvalitetsregister som fenomen

Den inventering som projektet Lärmodeller gjorde i höstas visar på att det finns mycket kunskaper om kvalitetsregister, men att det trots detta saknas lättillgängliga förklaringar kring ”hur allting hänger ihop”. En fråga som lyser igenom i inventeringen är denna: ”Var är den generiska kunskapen om vad kvalitetsregister som fenomen är i dagens hälso- och sjukvård?”

En arbetsgrupp ska träffas innan sommaren för att börja skissa på vad en sådan skrift – för en sådan ska det bli! – ska innehålla, och vilka skribenter som ska tillfrågas. Arbetsgruppen kommer att innehålla personer från kvalitetsregister och verksamheter.

Tanken är att materialet ska kunna användas av kvalitetsregister, landsting och lärosäten för att ge en överskådlig beskrivning av vad kvalitetsregister är.  

 

Webbredaktör

Rolf Bardon

Mer info

Hör gärna av dig till  om du vill veta mer om projektet eller aktiviteter där vi deltar.

Tidigare rapporter

Delrapport 1 - 21 januari 2013

Uppdaterad: 2014-08-22
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion