Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Digitala möten för samordnad vårdplanering

Digitala möten ska användas i så stor utsträckning som möjligt för att hantera den ordinarie vårdprocessen. Men självklart med hänsyn tagen till den enskilde individens förutsättningar och välmående.

Här finns den information du behöver för att genomföra ett digitalt möte effektivt och säkert. Rutinen omfattar inte digitala mötesformer mellan eller inom kommuner, eller inom Region Jönköpings län.

Instruktioner för olika roller

Vårdsamordnare Kommun Slutenvård

Patient och närstående

Vårdsamordnare Kommun Slutenvård och övriga Patient och närstående

 

Bakgrund till digitala möten för samordnad vårdplanering

Länets invånare ska kunna säga: ”Jag får den vård och omsorg jag behöver, när jag behöver det och där jag behöver det”.

I samband med ny lagstiftning, Lag 2017:612 om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, kommer digitala mötesformer för samverkan mellan huvudmän att vara en viktig möjlighet. Huvudmännen är:

  • Aktörer inom Region Jönköpings län.

  • Kommunens socialtjänst.

  • Hälso- och sjukvård med aktuell vårdrelation till den enskilde som har behov av samordnad vårdplanering.

Att använda digital teknik för effektivare samverkan överensstämmer med målen i  Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi (RUS), Regional digital agenda (ReDA) samt nationella styrdokument som Vision för e-hälsa 2025.

Trygg och säker vård och omsorg

Individen ska, oavsett mötesform, känna sig trygg och delaktig i sin planering av fortsatt vård och omsorg. Individen ska känna trygghet och tillit, vara delaktig och självständig i sin vård och omsorg oavsett var den utförs, även vid vårdens övergångar. Grunden för detta är en effektiv och patientsäker samverkan mellan huvudmännen, och det är en förutsättning att individen och hens närstående kan vara delaktiga.

Cisco meeting - tjänsten för digitala möten

Länets kommuner och Region Jönköpings län har gemensamt bestämt att mötestjänsten Cisco meeting ska användas för digitala möten vid samordnad vårdplanering. Region Jönköpings län äger mötestjänsten och ansvarar för den tekniska säkerheten som krävs för att utbyta kommunikation med känslig information. Deltagarna ansvarar för att följa de praktiska anvisningarna.

Digital mötesform är en kommunikationskanal som används för att hantera den ordinarie vårdprocessen.

Samordnad vårdplanering

Så här går samordningen till

I bilden ser du hur samordningen mellan Region Jönköpings län, kommunen och slutenvården/övriga går till.

 

Uppdaterad: 2018-12-13
Thomas Tryggvesson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling