Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Definition och krav

Definition

Länets arbetsterapiprogram ska vara en beskrivning av arbetsterapeutisk intervention och förväntat resultat med utgångspunkt från en utvald målgrupps behov, som bygger på nationella vårdprogram och huvudmännens krav på evidens samt beprövad erfarenhet. Arbetsterapiprogram utgör en koppling mellan teoretiska referensramar och modeller samt det kliniska arbetet med patienter. De ska vara ett stöd för arbetsterapeuten att säkra och utveckla kvalitet utifrån omvärldens, verksamhetens och professionens krav. 
Arbetsterapiprogram publiceras på plus.rjl.se/arbetsterapi och länkas till Regionens kliniska kunskapsstöd Fakta.

Krav i yrkesutövningen

De lagar som styr arbetsterapeutens arbete är Hälso- och sjukvårdslagen HSL, Patientlagen 2015, Lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT, Lagen om rättspsykiatrisk vård LRV, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, Patientsäkerhetslagen PSL samt Socialtjänstlagen SOL. Ytterst syftar dessa lagar till att erbjuda individen en god och säker vård. Arbetet förväntas också att utföras på ett kostnadsmedvetet sätt och verka för att tillgängliga resurser utnyttjas ändamålsenligt.

I Etisk kod FSA, (2012) beskrivs arbetsterapeutens ansvar att upprätthålla och utveckla sin professionella kompetens. Detta görs genom att söka och använda relevant kunskap, kontinuerligt utvärdera arbetsterapeutiska metoder samt medverka i systematiskt och fortlöpande kvalitetsarbete för att våra patienter ska få bästa möjliga re-/habilitering baserat på teori och evidens.  

Sveriges Arbetsteapeuter, Etisk kod (2012 rev 2016) 

Patientlagen, 2015

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) 

Lagen om rättspsykiatrisk vård (1991:1129)

Socialtjänstlagen (2013) ändringar

Socialtjänstlagen (2001)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 

Patientsäkerhetslagen (2010:659)

Uppdaterad: 2018-02-13
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik