Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Manual för arbetsterapiprogram

Att tänka på när du skriver arbetsterapiprogram

  • Utgå alltid från de Nationella riktlinjer och länets FAKTA-dokument som finns inom området.
  • Utgå alltid från målgruppens perspektiv och behov. Involvera gärna patienter för synpunkter kring aktuell process
  • Etisk kod för arbetsterapeuter är grundläggande.
  • Ta reda på om SBU - Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården  (Statens beredning för medicinsk utvärdering) har svar på dina evidensfrågor.
  • Skapa en solid teoretisk grund för det stringent arbetsterapeutiska innehållet. Använd så nya referenser som möjligt
  • Reflektera kring vad som är lämplig hantering av områden som är omfattande, kan dessa läggas i länk?

Formalia

  • Ange version och datum
  • Omfattningen bör inte vara mer än 10 000 tecken (fem sidor).

Disposition av arbetsterapiprogram

Texten under rubrikerna är förtydligande exempel.

Titel

Adekvat, kort titel.
T ex. Parkinson
Arbetsterapiprogram för …… 
Alternativ infotext
Gäller för arbetsterapeuter inom Jönköpings län.
Gäller för arbetsterapeuter inom Region Jönköpings Län. 
Gäller för arbetsterapeuter inom Jönköpings läns kommuner.

Innehållsförteckning

Inledning

Syftet med programmet. Kort information angående målgrupp ur arbetsterapeutiskt perspektiv.
Beskrivning av flöde och vårdkedja.

Indikationer för arbetsterapi

Beskriv funktions- och aktivitetsnedsättningar, delaktighetsinskränkningar samt omgivningsfaktorer som påverkar individens aktivitetsbalans. Beskriv hur nedsatt förmåga eller risk för nedsatt förmåga kan påverka utförandet av aktiviteter inom personlig vård, boende, arbete och fritid. Beskriv även behov av preventionsåtgärder.

Arbetsterapeutisk utredning

Beskriv teori och metod för utredningen som utgår från evidensbaserade modeller och instrument. Bedömningsinstrument bör vara länsgemensamma. Ange om instrumentet är obligatoriskt eller rekommenderat. Använd gärna WHOs klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) som grund. Utredning kan beskrivas utifrån funktion, aktivitet/delaktighet och omgivning.

Beskriv metod för mätbara mål, t ex ”Smarta mål” Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsbestämda och Aktivitetsinriktade.

Arbetsterapeutisk intervention

Utgå från evidensbaserad praxis vid beslut om vilka insatser som målgruppen bör rekommenderas. Beskriv preventiv och rehabiliterande intervention utifrån målgruppens behov. Ge en kortfattad, tydlig och praktiskt tillämpbar beskrivning.

Patientsäkerhet

Ange restriktioner och risker för målgruppen. Beskriv rutiner för dokumentation, samverkan, patient- och närståendeinformation, uppföljning, tillgänglighet mm. Ange gärna hur patientsäkerhetsperspektivet följs och analyseras.

Ange eventuella kompetenskrav för arbetsterapeuten.

Målnivå och mätetal

Målnivå: Beskriv förväntat resultat  av interventionernas resultat på gruppnivå.
Måluppfyllelse är ett sätt att utvärdera arbetsterapeutisk intervention. Detta kan till exempel vara att 85% av patienterna ska ha uppnått sitt aktivitetsmål samt skattat ökad livskvaliet vid avslutad behandling.

Mätetal: Beskriv hur utvärderingen genomförs. Använd standardiserade instrument (t.ex. VAS, COPM, Min Mening). Exempel till mätetal: Aktivitetsmål kan mätas med VAS/numerisk skattningsskala. Förbättring skall ske med minst två skalsteg. 

Ange i programmet vad som skall utvärderas, när utvärdering skall ske och på vilket sätt. För personcentrerat fokus kan t ex nytta, nöjdhet, delaktighet mätas med numerisk skattningsskala. Planera utvärdering från individnivå till gruppnivå så att man kan följa och analysera resultat ur både patientsäkerhets och arbetsterapeutiskt perspektiv.

Kodning 

Regionens arbetsterapeuter registrerar åtgärder i KVÅ baserad på ICF-struktur (Socialstyrelsen) för att säkerställa att målgruppen får likvärdig arbetsterapi inom Region Jönköpings län. 

Kodningen kan exempelvis användas för att mäta följsamhet till arbetsterapiprogrammet, d.v.s. för att visa att målgruppen erhållit den utredning och/eller intervention som utlovats.

Ange de koder som beskriver den utredning och/eller intervention som alla inom målgruppen ska erhålla (miniminivå). 
Socialstyrelsens skrivningssystem rekommenderar att inte koda åtgärder som ingår i annan registrerad åtgärd. Normala eller ringa rutinåtgärder samt åtgärder som i relation till de tyngsta åtgärderna framstår som ringa.

Utvärdering

Ange konkreta metoder för datainsamling och utfallsmått som rekommenderas för programutvärdering.  T ex. följsamhet till arbetsterapiprogrammet och hur det resultatet följs och analyseras. Resultatet av interventionen som baseras på klientens utgångsläge vid den initiala utredningen och resultatet efter interventionen. Uppföljning av följsamhet i behandling och avbrytande av medverkan.

Ange tid för revidering och revideringsansvarig.

Referenser

När programmet ska revideras kan det vara en hjälp att de sökord som använts vid tidigare sökning på databaser finns nedskrivna i programmet, samt under vilken tidsrymd sökningen gjorts.

Det finns också möjlighet att att via PubMeds NCBI få bevakning på de sökord som använts. När sökorden registrerats kommer därefter automatiskt nyare forskning med dessa sökord till den egna mailboxen.

Referenser bör vara av senaste evidens och identifiera de områden som måste beaktas. Skrivs enligt Harvardsystemet.


Utarbetat av               Namn på deltagare i arbetsgrupp (se box)

Fastställt av                Länets arbetsterapiprogramgrupp (se box)

 

Länkar

Harvardsystemet
Socialtjänstlagen
Patientlagen
Hälso och sjukvårdslagen


 

Arbetsterapiprogramansvarig

Namn
E-post

Fastställt av länets arbetsterapiprogramgrupp
Datum

Mer info

Programdeltagare
Länka till specifik websida.

Uppdaterad: 2018-02-13
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik