Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Kemisk desinfektion

Detta är ett underlag för utformningen av egna lokala rutiner för respektive enhet.

Allmänt

Desinfektion innebär att hud, föremål eller ytor behandlas så att de inte längre kan sprida smitta. Desinfektion kan ske med värme eller med kemiska medel. Värmedesinfektion är förstahandsval för desinfektion av föremål. Om det föremål som ska desinfekteras inte tål värme kan kemiska medel användas. Kemiska metoder kan också bli aktuella om nödvändig utrustning för värmedesinfektion saknas.

Desinfektion av patientens hud

För att patientens egna hudbakterier inte ska föras ner i sår och insticksställen ska huden desinfekteras före operativa ingrepp och injektioner. Se Huddesinfektion vid vaccination, injektion och blodprovstagning som utförs av vårdpersonal

Före operativa ingrepp

Används klorhexidinsprit 5mg/ml, antiseptiska hudrengöringsmedel eller andra medel efter lokala anvisningar.

Som förberedelse inför operation genomförs helkroppstvätt vid två tillfällen med hudrengöringsmedel utan desinfekterande effekt.

Inför operationer med stor infektionsrisk, tex proteskirurgi eller organtransplantation kan istället desinfekterande tvål användas enligt riktlinje. Preoperativ dubbeldusch med klorhexidintvål.

Desinfektion av vårdpersonalens händer

För desinfektion av vårdpersonalens händer: se Basala hygienrutiner.

Desinfektion av föremål

En effektiv kemisk desinfektion förutsätter att rengöring först utförts eftersom organiska ämnen (t ex blod) kanförsämra desinfektionsmedlets effekt.

Vid all hantering av kemikalier ska hänsyn till både arbetsmiljö och yttre miljö beaktas. Såväl dosering, inverkningstid som hållbarhetstid ska följa fabrikantens anvisningar. Verksamhetschef/motsvarande ansvarar för att den som hanterar medlen har fått den utbildning som behövs.

Val av medel sker i enlighet med upphandling för att endast effektiva, säkra, miljöanpassade och kontrollerade produkter ska användas. Säkerhetsdatblad ska finnas tillgängligt. Se Klara kemikalieregister.

Inom vården används oftast alkoholbaserade desinfektionsmedel med rengörande effekt. Alternativ är oxiderande medel, Virkon®. Ytterligare medel finns för speciella ändamål.

Kontrollera att tillverkaren av föremålet som ska desinfekteras rekommenderar/godkänner vald metod för kemisk desinfektion. Läs igenom de instruktioner som finns för såväl desinfektionsmedel som för det föremål som ska desinfekteras. Följ eventuella skyddsföreskrifter.

Bered eller häll upp desinfektionslösning i lämpligt kärl. Märk upp med lösningens namn, koncentration och hållbarhetstid.

Se till att föremålet täcks helt av lösningen. Låt lösningen komma in i alla håligheter och lumen. Spola eventuellt igenom med desinfektionslösning.

Låt ligga angiven inverkningstid och ta därefter upp dem och skölj.

Inspektera föremålet och kontrollera att det är rent. Låt torka. Förvaras därefter på torr och dammfri plats så att uppnådd renhetsgrad bibehålls till användning eller fortsatt hantering.
Kan inte föremålet sänkas ned i desinfektionslösningen, se desinfektion av ytor.

Desinfektion av ytor
 

Desinfektionsmedel som ska användas till ytor bör även ha rengörande förmåga för att hindra att desinfektionsmedlet inaktiveras av organiskt material.

All desinfektion av ytor förutsätter mekanisk bearbetning, dvs att ytan torkas, borstas eller på annat sätt bearbetas, eftersom detta ökar desinfektionseffekten. Det medför att metoder som innebär att desinfektionsmedlet endast sprayas eller hälls ut på ytan ej är lämpliga.

Rutinmässig desinfektion av ytor har i studier inte visat sig meningsfullt. Endast inom vissa enheter, som laboratorier och operationsavdelningar, kan det vara av värde.

Använd alltid handskar vid kemisk desinfektion för att skydda händerna dels mot grov nedsmutsning och dels mot de medel som används. Handskguiden*

Vid desinfektion av större ytor, som tex golv, är alkoholbaserade desinfektionsmedel olämpliga på grund av att de är så lättflyktiga. Som alternativ används i stället Virkon

Vid spill av misstänkt smittsamt material utförs punktdesinfektion.

Referenser

Arbetsmiljöenheten*

Vårdhandboken

Att förebygga vårdrelterade infektioner- ett kunskapsunderlag. Folkhälsomyndigheten

Ansvarig

Per-Olof Svensson
Hygiensjukskötare

010-24 250 83

Version

Reviderat
2017-04-03

Fastställt
2003-04-30
 

Mer information

* Länken fungerar bara för Region Jönköpings län

 

Uppdaterad: 2018-03-16
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv