Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Hjälpmedel, rengöring och desinfektion

Detta är ett underlag för utformning av egna lokala rutiner för respektive enhet.

Det vanligaste sättet att överföra smitta är via händerna, men även otillräckligt rengjorda föremål som används mellan vårdtagare/brukare kan orsaka smittspridning. Hjälpmedel av olika slag bör därför vara för ögat synligt rena vid användning. Exempel på hjälpmedel är säng, rullstol, rollator, gåbord, vändhjälpmedel i säng, lyfthjälpmedel, madrass, sittdynor o dyl.

Nivån på rengöring bestäms av hur hjälpmedlet används och graden av nedsmutsning.

Rengöring

Hjälpmedel som endast används mot intakt hud och som inte är nedsmutsade av kroppsvätskor.

Använd rengöringsmedel och vatten. Dosera rengöringsmedlet enligt tillverkarens anvisningar.

Rengöring och desinfektion

Hjälpmedel som använts mot slemhinna, skadad hud, förorenats med kroppsvätskor (t. ex. blod, avföring, urin) eller använts hos patient med känd smitta.

Använd alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt.  I vissa fall kan Virkon 1 % krävas. Tål hjälpmedlet värme, är värmedesinfektion i en spoldesinfektor ett bra alternativ.

Punktdesinfektion ska alltid utföras direkt i samband med spill av kroppsvätskor. Så här gör du: Ta på dej handskar. Torka upp överflöd av spillet med engångspapper. Tag nytt papper som genomfuktas med desinfektionsmedlet och bearbeta ytan noggrant.

Tvätt

Textilier tvättas i minst 60°C på normallångt program med enzymtvättmedel. Textilier som bedöms vara så förorenade att de inte blir rena eller inte tål tvätt processen kasseras.

Underhåll

Avdelningsbundna hjälpmedel ska regelbundet kontrolleras avseende funktion och att de är synligt rena. Det är lämpligt att ha skriftliga rutiner för detta.

Återlämning och service

Hjälpmedel som lämnas tillbaka eller på service ska alltid vara synligt rena och eventuell punktdesinfektion ska vara utförd.
Har hjälpmedlet använts hos vårdtagare/brukare med känd smitta görs en noggrann desinfektion. Exempel på smittor är ESBL, vinterkräksjuka, Clostridium difficile, MRSA och VRE. Inför transport till Hjälpmedelscentralen ska hjälpmedlet märkas med utförda desinfektionsåtgärder och typ av smitta. Dynor, selar, bälten och lösa textilier tvättas i 60°C om produkten tål det. I annat fall kasseras de.

Referenser

Hjälpmedel vid fysiska funktionshinder, www.vardhandboken.se (nytt fönster), www.1177.se, (nytt fönster)

Att förebygga vårdrelaterade infektioner - Ett kunskapsunderlag; Socialstyrelsen 2006.

Ansvarig

Karoline Johansson
Hygiensjuksköterska

010-24 250 82

Upprättat av

Gunhild Rensfeldt
Hygiensjuksköterska

Version

Reviderat
2015-12-14

Fastställt
2005-04-11

Mer information

Hjälpmedelscentralen,
Kundservice 036-32 87 00

Lathund för val av kemiskt medel vid rengöring och desinfektion

*Länken fungerar bara inom Region Jönköpings län.

 

Uppdaterad: 2017-12-15
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv