Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Enteral nutrition
-praktiska hygienrutiner vid sondmatning

Allmänt

Bristande hygienrutiner medför en ökad risk för infektion hos vårdtagare som behandlas med enteral nutrition (EN). Exempel på infektioner är diarré, hudinfektion, abscess och peritonit. God aseptik ska därför iakttas vid såväl hantering av sondnäring och sondmatningstillbehör, som vid matning och skötsel av hud. Praktiskt innebär det, följsamhet till basala hygienrutiner och väl genomtänkta arbetsrutiner, samt att änden på sprutor, aggregat och kopplingsslangar inte berörs med händerna.

Näringslösning, dess förvaring och hantering

Det finns sterila och icke sterila produkter. Använd i första hand steril, fabrikstillverkad, färdigberedd näringslösning i dess förpackning, avsedd för enteral nutrition. Sondnäringen ska vara rumstempererad innan den tillförs.

 • Oöppnad förpackning förvaras torrt, inte över normal rumstemperatur.

 • Öppnad förpackning som tillförs kontinuerligt d.v.s under en längre tidsperiod 16-24 timmar, i ett slutet system kan hänga upp till 24 timmar.

 • Öppnad förpackning som förvaras i rumstemperatur ska kasseras efter 4 timmar.

 • Öppnad förpackning, där en del av innehållet används, är vanligtvis hållbar 24 timmar i kylskåp. Följ alltid vad tillverkaren anger. Häll över den mängd som ska användas i ren behållare och ställ ursprungsförpackningen i kylskåp. Sterila näringslösningar som hälls över i annan behållare betraktas som icke-steril produkt och ska användas inom 4 timmar.

 • Pulver som blandas med vatten är en icke-steril lösning och ska användas inom 4 timmar från tillagning.

 Lathund hängtider, sondnäring och aggregat

näringslösning administrering hängtid sondaggregatbyte
steril kontinuerlig 20-24 tim minst en gång per dygn
steril intermittent 4 tim nytt vid varje matningstillfälle
icke-steril intermittent 4 tim nytt vid varje matningstillfälle


Tillbehör

Tillbehör är sondaggregat, sondsprutor, adaptrar och kopplingsslangar/matslangar avsedda för enteral nutrition. Tillbehören är medicintekniska produkter och finns som både engångsprodukter och flergångsprodukter. Engångsprodukter ska inte återanvändas. Tillverkarens ansvar upphör om en engångsprodukt återanvänds.
Ny internationell kopplingsstandard för enteral nutrition har tagits fram, ENFit, för att minska risken för felkopplingar (ISO 80369-3). ENFit passar inte luerinfarter.

Sondaggregat
Sondaggregat är en engångsprodukt och får därmed inte återanvändas.
Undantag: vid kontinuerlig tillförsel kan samma aggregat användas ett dygn.
Har aggregatet en port ska denna användas vid administrering av läkemedel. Efter användning ska porten förses med ny propp. 

Sprutor
Sondsprutor avsedda för enteral nutrition finns av två typer, och har en avvikande färg (LILA) för att undvika förväxling.

 • Engångssprutor, som är sterilt förpackade och avsedda för engångsanvändning. Dessa är märkta med symbolen http://www.vardhandboken.se/Bilder/SIS_symbol_engangsbruk.jpg. Används framförallt inom slutenvården, men även där vårdtagaren inte har tillgång till eget kök/pentry. För läkemedelstillförsel används engångssprutor som kasseras efter användningen.
 • Flergångssprutor, som är sterilt förpackade men osterila efter första användningen, och är avsedda att användas endast på en och samma vårdtagare. Dessa används i det egna hemmet och på särskilt boende, där tillgång till eget kök/pentry finns. Rengörs på ren arbetsplats i kök eller pentry. Badrummet är en olämplig plats p.g.a. fuktig och oren miljö.


Rengöringsinstruktioner för enteral flergångsspruta kan se ut så här:

1)Diskas direkt efter användning, använd varmt vatten och diskmedel.

- Skölj igenom sprutan med diskvattnet genom att dra kolven in och ut flera gånger, tills inga
  synliga rester av mat eller läkemedel finns.
- Dra därefter ut kolven från hylsan och rengör delarna noggrant.
- Avsluta med att skölja delarna under kallt vatten och låt dem lufttorka ståendes med hylsans spets uppåt.

2) Alternativt diskas sprutan isärtagen i hushållsdiskmaskin efter att sprutan rengjorts från synliga rester av mat eller läkemedel. Diskas stående med hylsans spets uppåt.

Förvara den torra sprutan isärtagen torrt och rent t ex i stängt skåp, låda med lock eller förslutningsbar box i rumstemperatur.

Inspektera sprutan efter varje användning och byt den enligt tillverkarens rekommendationer samt då:

-graderingen blivit otydlig eller börjat försvinna
-den blivit repig, missfärgad, otät eller kolven blivit trög att använda
-den använts i 7 dagar alternativt diskats 30 gånger.

Behållare för icke steril näringslösning

 • Container för engångsbruk.
 • Nappflaskor för sondnäring används ibland till barn. Rengörs i första hand i diskdesinfektor (i hemmet i diskmaskin eller genom handdiskning på ren arbetsplats) och förvaras på samma sätt som flergångssprutor.

Kopplingsslang/matslang till knapp
Mellanslang till knapp finns för engångs- eller flergångsbruk till en vårdtagare. Följ i första hand tillverkarens rekommendation om bytesfrekvens och rengöring av slang för flergångsbruk.

I annat fall rengör slangen efter varje användning så här:

-Spola igenom den med kallt vatten efter den kopplats bort.
-Rengör in- och utsidan med handdiskmedel och vatten, spola igenom med spruta.
-Skölj noga under rinnande vatten.
-Spruta igenom slangen med luft för att få den så torr som möjligt. Låt den därefter lufttorka.

Torr slang förvaras rent mellan matningstillfällena i rumstemperatur i stängt utrymme ex skåp med dörr, förslutningsbar box, låda med lock. Bytesfrekvensen kan variera och bör anpassas efter vårdtagaren och dess situation. Byts dock minst var 14:e dag och alltid när den blivit ”solkig”, sliten eller knickat sig.

Skötsel av sond

 • Spola igenom sonden med vatten efter varje matningstillfälle.
 • Ledare (engångs) kastas i konventionellt avfall.
 • Återanvänd inte sonden om den skulle åka ut.
 • Följ alltid tillverkarens rekommendation för liggtid.
 • Inspektera och rengör hud och näsöppning dagligen.

Skötsel av PEG, gastrotub, knapp

 • Inspektera runt katetern/knappen dagligen och var uppmärksam på eventuella tryck- och/eller infektionssymtom.

 • Rengör dagligen huden runt infarten. Använd tvål eller tvättkräm och vatten. Torka torrt.

 • Spola katetern med vatten före och efter varje måltid samt före och efter läkemedelstillförsel.

 • Spola katetern dagligen med vatten när den inte används.

Återlämning av produkter

Sondnäring och produkter kan inte återtas. 

Leverans av förskrivet material, ska om möjligt, anpassas efter vårdtagarens beräknade förbrukning av material under en månad.

 

Referenser

SFS 1993:584; Svensk författningssamling. Lagen om medicintekniska produkter,
SOSFS 2008:1; Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvård,
LVFS 2003:11; Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter,
SOSFS 2011:9; Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete,
SOSFS 2015:10; Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Basala hygienrutiner i vård och omsorg
Att förebygga vårdrelaterade infektioner - Ett kunskapsunderlag; Socialstyrelsen 2006  https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/Att-forebygga-vardrelaterade-infektioner---Ett-kunskapsunderlag/

Vårdhandboken; http://www.vardhandboken.se/Texter/Nutrition-enteral/Oversikt/

Ansvarig

Pernilla Johansson
Hygiensjuksköterska

010-242 57 19

Version

Reviderat
2017-03-16

Fastställt
1998-08-25

Mer information

Livsmedel för speciella medicinska ändamål, pumpar och tillbehör

 

Uppdaterad: 2019-04-03
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv