Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Ren rutin

Detta är ett underlag för utformning av egna lokala rutiner för respektive enhet.

Sedan början av 1990-talet har ren rutin vid sårvård och katetrisering fått en ökad användning. Detta innebär att höggradigt rena produkter och kranvatten eller sterila lösningar används vid dessa moment. Vilken typ av vätska som rekommenderas samt renhetsgrad på produkter och gods bör finnas angivet som lokal rutin. För dessa lokala anvisningar ansvarar medicinskt ansvarig på respektive enhet.

Val av rutin

Vid allt arbete med specificerad renhetsgrad gäller aseptiskt handhavande, dvs. att bibehålla det rena rent. Vid tveksamhet om rutin rådgör med behandlande läkare.

Ren rutin rekommenderas vid:

 • förorenade , infekterade sår där mekanisk rengöring
  är viktig, tex. kroniska bensår, trycksår,
 • traumatiska skador där det kommit synlig smuts i såret, tex. jord, grus,
 • okomplicerade operationssår efter första postoperativa dygnet,
 • katetrisering av urinblåsan, såväl vid kvarliggande kateter som vid intermittent katetrisering,
 • blåssköljning av urinblåsan, steril spolvätska används.

  Ren rutin innebär att höggradigt rena instrument och förband ska användas. Val av vätska bör finnas angivet i lokal rutin. Hanteringen ska vara sådan att renhetsgraden kan bibehållas i alla moment.

Steril rutin rekommenderas vid:

 • sår i förbindelse med led eller djupare liggande normalt, steril vävnad,
 • sår som ska sutureras,
 • operationssår första postoperativa dygnet,
 • operationssår med dränage eller som vätskar och blöder
 •  infektionskänslig patient

Steril rutin innebär att sterila instrument, vätskor och förband ska användas och hanteras så att steriliteten bibehålles.

 

Produkter och gods

Hantering

För ren rutin gäller att de produkter som används ska vara höggradigt rena. För kompresser och förbandsmaterial ska fabrikanten kunna garantera att produkterna är höggradigt rena och att de är producerade enligt god tillverkningssed, GMP (Good Manufacturing Practice). Avdelningsbundna utensilier och gods som används, tex. rondskålar, pincetter och saxar, ska vara rengjorda och desinfekterade. Bäst är att göra detta i diskdesinfektor. Finns inte tillgång till en sådan görs kemisk desinfektion. Kontrollera alltid att godset är synligt rent efter desinfektion.

Allt material ska hanteras aseptiskt. Detta innebär handdesinfektion före och efter hantering av gods och material. 

 

Förvaring av material

Rengjort, desinfekterat gods och höggradigt rent material ska förvaras i särskilda rum, skåp eller i lämplig tätslutande förpackning så att de skyddas för damm, fukt och stora temperaturväxlingar. För att renhetsgraden ska bevaras från tillverkning till användning ska förvaringsutrymmet erbjuda avgränsade områden för produkter med olika renhetsgrad. Sker förvaring och hantering på annat sätt än vad som är angivet, är fabrikanten inte längre ansvarig för produktens renhetsgrad. Vidare ska produkterna lagras så att de används med hänsyn taget till utgångsdatum.

Kranvatten

Om kranvatten används ska det vara färsktappat och kroppstempererat. Vattnet ska tas från ett tappställe som används regelbundet. Låt vattnet rinna en minut innan portion för såromläggning tappas upp i väl rengjort och desinfekterat kärl. Finns behov kan handdusch användas, tex. vid stora, smetiga sår eller sår där förbandet lätt häftar vid och ger vårdtagaren smärta då förbandet avlägsnas. Kranvatten kan också användas vid fuktning av hydrofil tappningskateter.

Finns osäkerhet om vattenkvalitet kan bakteriologisk odling göras enligt riktlinjer från Mikrobiologiska laboratoriet.

Praktisk tillämpning av ren rutin

Kontaktsmitta via händerna är den vanligaste smittvägen inom vården, därefter kommer kläderna. Det är därför av yttersta vikt att basala hygienrutiner tillämpas i samband med sårvård/katetrisering.

Detta innebär:

 • handdesinfektion före och efter handskanvändning och aseptiskt arbete dvs sårvård, katetrisering, hantering av höggradigt rena produkter,
 • patientbunden skyddsrock av tyg eller engångsplastförkläde ska användas för att minska risken för smittspridning med arbetskläderna,
 • engångshandskar ska användas med handskbyte mellan smutsigt och rent arbete. Handskar som används ska förvaras och hanteras på ett sådant sätt att dess renhet kan garanteras,
 • att ta hand om använt material snarast. Se riktlinjer avfall, tvätt
 • att såromläggning och katetrisering inte ska utföras samtidigt som bäddning, städning och matutdelning pågår,
 • att uppdukning görs individuellt för varje patient. Ytan där uppdukningen sker ska vara rengjord och desinfekterad,
 • att arbeta aseptiskt och inte växla mellan rena och orena moment,
 • att produkterna hanteras och förvaras så att definierad renhetsgrad bibehålles.

Läs vidare

Vårdhandboken; sårvård, katetrisering av urinblåsan
Vårdhygieniska riktlinjer; kvarsittande kateter i urinblåsan
vårdhygieniska riktlinjer; förrådshantering, sterila och höggradigt rena produkter

Sår, länsgemensamma program för Region Jönköpings län*
Klinikbundna anvisningar

Referenser

SOSFS 2015:10; Socialstyrelsens föreskrift om Basal hygien i vård och omsorg

Vårdhandboken, www.vardhandboken.se

Lindholm, C., Sår, Studentlitteratur, 2003

Att förebygga vårdrelaterade infektioner - ett kunskapsunderlagwww.socialstyrelsen.se

Sårbehandling, katalog över svenska sårprodukter; Förlagshuset Gothia 2011

Ansvarig

Karoline Johansson
Hygiensjuksköterska

010-24 250 82

Upprättat av

Gunhild Rensfeldt
Hygiensjuksköterska

Version

Reviderat
2016-01-05

Fastställt
1991-01-17

Mer information

*Länken fungerar bara inom Region Jönköpings län.

 

Uppdaterad: 2017-12-15
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv