Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Skabb

Detta är ett underlag för utformning av egna lokala rutiner för respektive enhet.

Skabb är ett kvalster som trivs i huden hos människor. Hos dem som drabbas finner man dem oftast i fingerveck, på händer, runt navel, underarmar. Symptomen är klåda, speciellt på kvällar och nätter, rivmärken samt finprickiga utslag. Inkubationstiden kan variera mellan 2-10 veckor, vanligast runt 4 veckor.

Spridning sker via nära hudkontakt. Kläder och sängkläder kan sprida kvalster om de inom 2-3 dygn varit i kontakt med den smittade. Immunnedsatta personer och äldre kan härbärgera större mängder kvalster.

Behandling görs på ordination av läkare. Hudkliniken har rekommendationer om behandling och handläggning av personer i omgivningen. Det är viktigt att behandlingen utförs mycket noggrant enligt instruktioner från behandlande läkare.

Det är obehagligt att drabbas av skabb men det är inte en farlig sjukdom och har ingenting med bristande hygien att göra.

Vårdrutiner; obehandlad patient

Vårdas på enkelrum.

Arbeta enligt basala hygienrutiner med tillägget att:
vinylhanskar och patientbunden skyddsrock med lång ärm och mudd ska användas vid kontakt med patienten och dennes säng- och gångkläder.

Tvätt läggs i tvättsäck på rummet. Tvätt i cirkulation hanteras sedan på vanligt sätt. Vid annan hantering bör tvättemperaturen vara 60° C på normallångt program.

Avfall hanteras på vanligt sätt.

Vårdrutiner, behandlad patient

Efter avslutad behandling och dusch, låt patienten få rena kläder. Tvätta kläderna, sängkläder och badhanddukar.

Städa med rengöringsmedel och vatten.

Vård kan sedan ske enligt rutiner som gällde före insjuknandet i skabb.

Efter avslutad behandling smittar inte patienten. Symptom med klåda och rodnad kvarstår dock, ibland upp till 3 veckor.

Kontakta enheten för Smittskydd/Vårdhygien för diskussion om vårdhygieniska aspekter.

Läs vidare

Folkhälsomyndigheten: Fakta om sjukdomar/Skabb.

Vårdhygieniska riktlinjer: Basala hygienrutiner

Faktadokument om skabb

Referenser

SOSFS 2015:10; Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvård mm

Vårdhandboken: www.vardhandboken.se (nytt fönster)

Att förebygga vårdreladerade infektioner - Ett kunskapsunderlag, Socialstyrelsen.
 

Ansvarig

Karoline Johansson
Hygiensjuksköterska

036-32 50 82

Version

Reviderat
2016-01-05

Fastställt
2002-05-24

Mer information

*Länken fungerar bara inom Landstinget i Jönköpings län

Uppdaterad: 2019-02-25
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion