Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Risk för smittspridning vid uppdragning av läkemedel

Detta är ett underlag för utformning av egna lokala rutiner för respektive enhet.

Risker

Det har inträffat att engångssprutor återfyllts med injektionsvätska (till exempel natriumklorid och lokalbedövningsmedel) ur flerdosampull eller -flaska, ofta genom en kvarsittande uppdragningskanyl.  Mikroskopisk tillblandning av blod från patienten kan då föras ner i flaskan när sprutan återfylls och förorena injektionslösningen. Om lösningen i flaskan sedan används till en annan vårdtagare riskerar denna att föregående vårdtagares blod sprutas in i kroppen.
Återfyllande av spruta och kvarsittande uppdragningskanyl har medfört att bl.a. Hepatit B, Hepatit C och Malaria spridits mellan vårdtagare i Sverige under senare år. I Danmark har troligen även HIV överförts på detta sätt. Andra länder rapporterar liknande händelser.

Smittöverföring som följd av detta felaktiga arbetssätt är inte acceptabel!

Åtgärder 

För att undvika denna risk ska alltid ny spruta och ny kanyl användas vid varje uppdragning av läkemedel och kanylen ska avlägsnas ur ampullen efteråt.

Om engångssampuller finns bör de väljas i första hand. 

Finns det inom någon verksamhet behov av att delvis frångå grundrekommendationen: - ny spruta och ny kanyl vid allt användande av flerdosampull eller -flaska- ska lokal instruktion finnas, utfärdad av ansvarig verksamhetschef efter noggrann riskanalys.

Beredning av cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt. 

För beredning av cytostatika och antibiotika finns särskilda spikar. Dessa är engångsprodukter och ska endast användas vid beredning av sådana läkemedel och i enlighet med ovanstående riktlinjer.

Hantering av läkemedel med bestående toxisk effekt Hantering och beredning av läkemedel med bestående effekt_e-utbildning

Referenser

Vårdhandboken

Att förebygga vårdrelaterade infektioner-ett kunskapsunderlag. Folkhälsomyndigheten.

Basal hygien i vård och omsorg. SOSFS 2015:10

 

 

Ansvarig

Per-Olof Svensson
Hygiensjuksköterska

010-24 250 83

Version

Reviderat
2017-04-04

Fastställt
2001-04-18

Uppdaterad: 2018-03-16
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv