Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Psykiskt sjuka föräldrar och deras barn

Verksamheten har som syfte att ge kunskap om och stöd till psykiskt sjuka föräldrar och deras barn. Arbetet inleddes som ett projekt under åren 1998-2001 men har nu permanentats. Samverkan sker med socialtjänsten i Jönköpings kommun.

Målet är att alla barn ska få ett gott stöd när deras föräldrar har psykisk ohälsa, i sin vardagsmiljö och vid behov med stödåtgärd från socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola.

Visionen är att det ska vara en självklarhet att tänka på barn som anhörig.

Verksamheten består dels av en arbetsgrupp, dels av barnrättsombud på alla enheter inom psykiatriska kliniken vid Länssjukhuset Ryhov.

Arbetsgruppen BIP Ryhov

Arbetsgruppen BIP Ryhov består av representanter från psykiatriska kliniken, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov och barnhälsovården i Region Jönköpings län. BIP står för barn inom psykiatrin. Motsvarande nätverk finns i Värnamo och Höglandets sjukvårdsområde.

Lena Bergenstråle, ordförande
Skötare avd F
010-242 32 70

Ann-Marie Lohi
Psykosvården, hus N1
010-242 30 92
 

Ida Starö
Sjuksköterska
Psykiatriska akutmottagningen
010-242 26 24


Katarina Johansson, samordnare
Skötare
Psykiatrisk avdelning H, hus D6
010-242 33 20

Lena Molin
Kurator
Team 4 Ryhov
010-242 37 76

Linda Jonsson
Kurator barnpsykiatrin
010-242 31 65

Petra Johansson Hallgren
Kurator
Barn- och ungdomspsyk
Telefon 010-242 31 12

Susanne Adamsson
Skötare
010-242 33 70

Arbetsgruppens uppdrag är

  • att vara ett forum för frågor som rör barn till psykiskt sjuka föräldrar
  • att vara stöd och resurs för barnrättsombuden
  • att inhämta aktuell kunskap inom ämnesområdet samt följa utvecklingen i omvärlden
  • att bedriva utvecklingsarbete
  • att ansvara för utbildning
  • att främja samarbete mellan olika instanser

Barnrättsombud

Inom psykiatriska kliniken vid Länssjukhuset Ryhov finns cirka 30 barnrättsombud. Deras uppgift är

  • att hålla barnperspektivet på vårdenheten levande
  • att tillhandahålla och förmedla aktuell kunskap
  • att vara en länk mellan arbetsgrupp och vårdenhet

Varje barnrättsombud har en barnombudspärm med aktuell information.

Barnrättsombudsträffar anordnas en gång per termin med information, diskussion, föredrag, studiebesök, filmvisning med mera.

Gemensamma utbildningsinsatser genomförs också för barnrättsombuden på psykiatriska kliniken och barnrättsombuden i Jönköpings kommun.

För mer information om barnrättsombud hänvisas till kurator Linda Jonsson, BUP, linda.jonsson@rjl.se.

Barn- och UngdomsSTöd - En Rättighet (Buster)

Buster står för Barn- och UngdomsSTöd - En Rättighet och är en stöd- och informationsverksamhet på psykosvården för de patienter som är föräldrar samt deras barn.

BUSTER är en verksamhet inom Psykosvården på Länssjukhuset Ryhov som arbetar med att ge stöd och information till de patienter som är föräldrar och deras barn.

Målet är att träffa alla familjer på Psykosvården där det finns barn som anhöriga. Vi har ingen strikt åldersgräns, behovet styr insatserna. Barnen kan få information om frågor och funderingar som kan uppstå om psykisk ohälsa och BUSTER kan vara behjälpliga med stöd och strategier för att barnen ska kunna hantera sin vardag. Vi arbetar för att motivera familjen till öppen kommunikation för att förebygga problem och stödja barnets utveckling.  En stor del av BUSTERs målsättning är också att ge föräldern stöd i sin föräldraroll.

BUSTER- gruppen innehar särskild utbildning och förståelse för barns utveckling för att kunna bemöta barn och deras föräldrar på ett respektfullt sätt. Vi har ett flexibelt arbetssätt som innebär att vi anpassar insatserna efter familjens behov. BUSTER samverkar med olika myndigheter och organisationer, och kan lotsa familjerna rätt om ytterligare behov finns.

Ann-Marie Lohi
Kontaktperson psykosvården
ann.marie.lohi@rjl.se

Alla barn är allas barn

Obligatorisk utbildning för all vårdpersonal inom vuxenpsykiatrin. Ger kunskap om barns situation, då föräldrar drabbas av psykisk ohälsa, och möjligheter att underlätta för både barn och föräldrar. Denna utbildning ligger nu i introduktionsutbildningen för nyanställd personal på psykiatriska kliniken från 2010.

Föra barnen på tal (FBT)

En metod för att stärka föräldraskapet när en förälder har psykisk ohälsa. Metoden tillhör samma metodfamilj som Beardslees familjeintervention. FBT är utvecklad för att uppfylla nya lagens krav för att hjälpa personalen att kartlägga familjen och barnens behov av stöd och information. Barnrättsombud och kontaktpersoner inom Jönköpings kommun och psykiatri på Ryhov erbjuds utbildningsinsats i FBT för att kunna sprida kunskapen inom sina enheter.

 

 

 

Kontakt

Katarina Johansson,
Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov
katarina.johansson@rjl.se

Uppdaterad: 2020-04-17
Katarina Johansson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik