Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Perifer venkateter (PVK) - vårdrutin

Syfte

Syftet är att skapa strukturerade rutiner för inläggning och skötsel av PVK vuxna och barn. För ytterligare information/stöd hänvisas till vårdhandboken.

Omfattning

Vårdrutinen gäller för alla sjuksköterskor och läkare som arbetar i Region Jönköpings län.

Bakgrund

PVK är idag det vanligaste sättet att åstadkomma fri venväg. De två vanligaste problemen är kateterdysfunktion och tromboflebit som uppstår hos 2,3–60 % av vuxna patienter med PVK, den allvarligaste komplikationen är infektion i blodet (1). Tromboflebit är inte lika vanligt hos barn. Mer ovanliga komplikationer är stora tromboser samt kärl- och nervskador.

Arbetsbeskrivning

Ansvarsförhållande

För inläggande av PVK ansvarar sjuksköterska eller läkare. Sjuksköterskan ansvarar för skötsel, borttagande och dokumentation av PVK samt att ge patienten information och undervisning om PVK.

Genomförande

Välj i möjligaste mån stickskyddade produkter.

Indikation

PVK används till intravenös läkemedelsbehandling, blodprovstagning, läggs inför operation eller undersökning.

Information

Patienten informeras om:

 • Orsak till insättning.
 • Hur länge PVK ska sitta.
 • Symtom som ska uppmärksammas och om vikten av att meddela personalen om de känner obehag eller smärta.
 • Hygien. Det går bra att duscha men blöta förband bör bytas.

Utförande och skötsel

För all handhavande av PVK gäller noggranna basala hygienrutiner. För riktlinjer se vårdhandboken.

Val av PVK görs utifrån behov. I första hands sätts katetern på handrygg eller underarm men i princip kan de flesta perifera vener väljas. Undvik att sätta PVK över leder eller i en tatuering om detta är möjligt. Inför CT-röntgen ska PVK sättas i grov ven i underarmen (1:a val) eller armvecket (2:a val).

För att minska risken för komplikationer ska PVK ligga inne kortast möjliga tid och avlägsnas direkt efter avslutad behandling.

Skötsel

 • I samband med inläggning spolas PVK med minst 10 ml natriumklorid.
 • På PVK kopplas injektionsventil med förlängning, se bild.
 • Alla injektioner/infusioner ges via  väl rengjord injektionsventil eller i trevägskran. Väl fixerad förlängningsslang rekommenderas för minskad mekanisk retning i kärlet. Spolning med natriumklorid före och efter injektion, för vuxna 10 ml och för barn en mindre mängd. Vid vilande PVK utförs enbart inspektion.
 • Injektionsventilen rengörs genom att gnugga noga med klorhexidinsprit 5 mg/ml i 5 sekunder och ska därefter lufttorka minst 5 sekunder före användning.
 • Trevägskran/ventiler och förlängning byts i samband med PVK-byte eller efter tre dygn.
 • Inspektion av insticksställe, PVK och förband ska ske dagligen.
 • Är insticksstället blodigt sker omläggning med nytt förband. Huden rengörs med klorhexidinsprit och får lufttorka innan nytt förband läggs.
 • Fixering av PVK görs med tubgas eller mollelastlinda. Avlasta eventuellt utsatt hud  med kompress för att undvika tryckskador.
 • Vissa läkemedel är inte lämpliga att ge i PVK. Följ de aktuella föreskrifter som finns på avdelningsnivå.

 

Bild 1: injektionsventil med förlängning kopplas på PVK. Förbandet märks med datum. PVK märks med etikett, "perifer venkateter".

Bild 2: Ett ytterförband sätts för att fixera förlängningsslang och därmed minska mekanisk retning i kärlet.

Beställning av yttre förband, "CODAN Fix". artikelnummer:
10021196 FÖRB VENKAT CODAN FIX BLÅ
10021197 FÖRB VENKAT CODAN FIX ROSA

 

Bild 3: Förlängning till PVK från företaget Vygon.

 1.  Bionector: Vygon octopus 1, artikelnummer:24871100
 2.  Vadsite: Vygon octopus 1, artikelnummer:24860900

Injektionsventiler och backventiler

Byte av PVK

 • Bedömning om kvarstående behov görs dagligen. Inspektion av kateter, insticksställe, smärta och bedömning av infektion/tromboflebit görs vid varje arbetspass av sjuksköterskan.
 • Byte av PVK rekommenderas var 72:e timme för vuxna (2). Hos barn och svårstuckna patienter kan PVK sitta fler dagar men inspektioner och dokumentation krävs vid varje arbetspass.
 •  Har PVK applicerats vid en akutsituation då adekvat huddesinfektion inte utförts bör den bytas snarast. Ambulanspersonalen ansvarar för att märka aktuella PVK med ett kryss på förbandet.

Riktlinje ambulans

Bild 4. PVK satt under icke adekvat hygienrutin.

Avlägsna genast PVK vid:

 • Kateterdysfunktion, vid extravasal injektion av kärlretande läkemedel ska ansvarig läkare kontaktas före avlägsnande.
 • Tromboflebit, se graderingsskala enligt Lundgren nedan.
 • Lokal infektion. Svullnad, rodnad, ömhet, hårdhet och varbildning. Vid infektionsmisstanke orsakad av PVK ska läkare kontaktas och odling av kateter, instickssälle och i blod övervägas.
 • Oförklarlig feber och/eller frossa oavsett insticksställets utseende, kontakta läkare, överväg odling! (3).

Graderingsskala enligt Lundgren (1999)

Grad   

Nivå

Symtom

Åtgärd

Grad 0

 inga komplikationer

Inga eller små obehag. Ingen rödhet eller ömhet på eller runt insticksstället.

 Ingen åtgärd

Grad 1

lätt tromboflebit

Rodnad eller ömhet på insticksstället <15mm

 * Avbryt behandlingen och avlägsna PVK * Hirudoidsalva, appliceras en till flera ggr dagligen

Grad 2

svår tromboflebit.
 

 Rött och ömt vid insticksstället >15-<25mm Smärta och måttlig svullnad.
 

* Avbryt behandlingen och avlägsna PVK *
Hirudoidsalva, appliceras en till flera ggr dagligen.
Informera ansvarig läkare

Grad 3

svår tromboflebit

Rött, ömt, smärta vid insticksstället >25-<50mm. Värmeökat  insticksställe. Palpabel hård ven, eller hård kula i venen.
 

 * Avbryt behandlingen och avlägsna PVK *
Informera ansvarig läkare
 

Grad 4

mycket svår tromboflebit

Rött, smärta och svullnad på inläggningsplatsen>50mm. Markant värmeökat insticks-område. Smärta som sprider sig uppför armen. Palpabel hård ven, eller hård kula i venen. Röd sträng från insticksstället eller varigt område eller feber. *

Avbryt behandlingen och avlägsna PVK *
Informera ansvarig läkare

 

Dokumentation

Efter inläggning av PVK dokumenteras detta i patientens journal  i journaltabellen in- och utfarter, av inläggaren. Uppgifterna i journalen ska innehålla:

 • Tidpunkt för inläggning.
 • Insticksställe (höger, vänster, hand, underarm, armveck, fot eller annat).
 • PVK-storlek.
 • Inspektion av insticksställe.

Vid borttagning av PVK dokumenteras:

 • datum
 • inspektion av hud, tromboflebitbedömning, annan komplikation och eventuell åtgärd.

Område 4

Förebygga infektioner i centrala venösa infarter

Uppdaterad: 2020-10-27
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion