Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Ren och smutsig tvätt - hantering

Cirkulationstvätt och kundmärkt tvätt som används inom Region Jönköpings län tvättas på Tvätteriet i Norrköping (TvNo).

Ren tvätt

  • Förvara ren tvätt på hyllor eller i gallervagnar i tvättförråd. Skyddsplast tas av innan vagnen körs in i förrådet.
  • Förvara inte ren tvätt på golv.
  • Lagra endast mindre mängd tvätt i närförråd.
  • Hantera ren tvätt med rena händer. Handsprit, uppsatt på vägg, ska finnas tillgänglig i eller i anslutning till förråd.
  • Lägg aldrig tillbaka tvätt i förråd som tagits in på vårdsal.

Smutstvätt

  • Sortera smutstvätt, plagg för plagg, direkt i tvättsäck.
  • Lägg aldrig smutstvätt på golvet.
  • Tillämpa basala hygienrutiner vid hantering av smutstvätt.
  • Förvara smutstvätt åtskild från ren tvätt.
  • Fyll tvättsäcken till 2/3-delar. Förslut tvättsäcken med buntband och placera den på uppsamlingsställe.

Smittförande/cytostatikatvätt

Som smittförande räknas tvätt som är så bemängd med kroppsvätskor att fukten riskerar att blöta igenom tvättsäcken.
Som cytostatikatvätt räknas tvätt där liten mängd cytostatika eller kroppsvätskor från behandlad patient kommer på textilier.

Placeras tvätten "inbäddad" i torr tvätt  i varmvattenlöslig plastsäck för att minska risken att fukten löser upp plasten. Lägg den vattenlösliga säcken i en tvättsäck av tyg. Förslut tvättsäcken med buntband. Den vattenlösliga säckens rosa förslutningsband ska hänga ut så det är lätt att se för tvätteriets personal.

TvNo tar hand om smittförande och cytostatikatvätt på samma sätt. I övrigt hänvisas till vårdhygieniska riktlinjer om olika smittor och regionens riktlinjer för cytostatika.

Läs vidare:
SOSFS 2015:10; Socialstyrelsen författning om Basal hygien i vård och omsorg
Vårdhandboken, smutstvätt: www.vardhandboken.se
Beställa tvätt från TvNo: www.tvno.se
Vårdhygieniska riktlinjer: plus.rjl.se/smittskydd
Cytostatika, Region Jönköpings läns riktlinjer
 

Ansvarig

Karoline Johansson
Hygiensjuksköterska

010-24 250 82

Version

Fastställd: 2011-03-04

Reviderad: 2016-01-05, 2018-06-12

Uppdaterad: 2019-05-29
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion