Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Verktyg, verksamheter och metoder för stöd till föräldrar och personal

Verktyg

Familjeformuläret

Familjeformuläret är ett verktyg för personal inom sjukvården att synliggöra om patienter har minderåriga barn. Att utifrån den kunskapen hjälpa dessa föräldrar att ge sina barn det stöd som behövs. Familjeformuläret kan användas inom såväl psykiatri som somatik i hela Landstinget.

Familjeformulär för verksamheter i Region Jönköpings län (Word, nytt fönster)

Rutinbeskrivning för familjeformuläret (psykiatrin)

Rutinbeskrivning hur familjeformuläret ska används inom öppen- och slutenvård inom psykiatrin. Familjeformuläret ifylls i samarbete med patienten vid inläggning och ska vara en del i patientens vårdplan.

Rutinbeskrivning för familjeformulär för verksamheter inom Region Jönköpings län (pdf, nytt fönster)

Rutinbeskrivning för anmälan om att ett barn/ungdom far illa enligt Kap 14 §1 socialtjänstlagen

Det är varje förvaltningschef, verksamhetschef, enhetschef och 1:a linjens chefs ansvar att förhålla sig till och verkställa att enheten följer dessa riktlinjer.

Informationshäfte för personal om barnet som anhörig

Information för personal om barnet som anhörig (pdf, nytt fönster)

Checklista för att samtala med barn om förälders sjukdom

Checklistan för att samtala med barn om en förälders sjukdom ger kortfattad information om vad man bör tänka på när man pratar med barnet.

Checklista för samtal med barn om förälders sjukdom (pdf, nytt fönster)

Verksamheter

Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar inom vuxenpsykiatrin, Jönköping

Samordnarens uppgift är att förebygga psykisk ohälsa och minska barns lidande i samband med förälders psykiska sjukdom. Att familje- och barnperspektivet ska finnas med inom vuxenpsykiatrin.

Årsrapport 2014 Samordnare för barn till föräldrar med psykiskt sjuka föräldrar, Psykiatriska kliniken Ryhov (nytt fönster)

Vårsols Familjecenter

Vårsols Familjecenter erbjuder stödgruppsverksamhet och individuella samtal för barn och ungdomar som är mellan 4-21 år som lever i svåra livssituationer. Det kan till exempel vara att man har en förälder med beroende, fysisk sjukdom, psykisk ohälsa eller där det förekommer våld i hemmet. Familjecentret erbjuder även stöd för barn som upplever sorg och kan också arbeta med hela familjen med familjeintervention. Verksamheten är länsövergripande vilket innebär att du är välkommen oavsett var i länet du bor.

Vårsols familjecenter (nytt fönster)

Nätverket De glömda barnen

I Jönköping finns ett nätverk för de glömda barnen, det vill säga barn och ungdomar som lever med föräldrar som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätts för våld. Nätverket är tredelat med en lokal arbetsgrupp, en länsreferensgrupp och ett e-postnätverk. Syftet med nätverket är att synliggöra hur barn och ungdomar påverkas av missbruk, psykisk ohälsa och våld i familjen samt visa att stöd finns.

Nätverket De glömda barnen - informationsfolder (pdf, nytt fönster)

Hjuliusgruppen, Gnosjö

Målet för verksamheten Hjulius är att nå barn och ungdomar till psykiskt sjuka, missbrukande föräldrar. Att ge barn och ungdomar ökad självkänsla, verktyg och olika strategier att klara sin vardag, kunskap om förälderns sjukdom och ett större nätverkt. Hjulius är ett gemensamt projekt mellan skola och socialtjänst i Gnosjö kommun.

Hjuliusgruppens informationsblad (pdf, nytt fönster)

Siriusgruppen, Värnamo

Sirius är en barn- och tonårsverksamhet för barn som har krångel i familjen. Krångel kan vara att växa upp med en förälder som mår psykiskt dåligt, dricker för mycket eller använder droger, eller att uppleva våld i familjen.

Siriusgruppen är en del av projektet De glömda barnen och drivs av Hela Människan/LP Finnveden.

Sirusgruppen Värnamo (nytt fönster)

Rapport familjestödsprojektet

Projektet bygger på ett utvecklingsarbete som genomförts i Tranås kommun. Syftet med projektet var att uppmärksamma behoven hos barn och ungdomar med föräldrar med psykisk ohälsa, samt att erbjuda stöd.  

Målgruppen har varit barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år som har en förälder eller nära anhörig som vårdats på den psykiatriska avdelningen i Eksjö och/eller fått kontakt med den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Tranås.

Man har velat underlätta hanterbarheten för dessa barn och ungdomar och också avlasta dem från ansvar, skuld och skam.

Spädbarnsenheten i Landstinget i Jönköpings län

Spädbarnsenheten i Landstinget i Jönköpings län arbetar med anknytningsproblematik. Verksamhetens målgrupp är familjer med ofödda barn eller spädbarn upp till ett år, där det finns brister eller risk för brister i anknytningen mellan barn och förälder. Målgruppen inkluderar även adopterade barn under barnets första år i sin nya familj.

Spädbarnsenheten i Landstinget i Jönköpings län (pdf, nytt fönster)

Buster

Psykosvårdens barnverksamhet Buster (Barn- och UngdomsStöd - En Rättighet) riktar sig i första hand till de barn vars föräldrar är patienter i psykosvården. Syftet är att erbjuda information om psykisk sjukdom, erbjuda stöd i kris och strategier att hantera svårigheter som barnen kan möta. Buster samverkar med Frälsningsarméns familjecenter i Jönköping med grupper som vänder sig till barn och ungdom i åldrarna 4-21 år.

Buster (nytt fönster)

Metoder

Beardslee familjeintervention

Beardslees familjeintervention är en preventiv metod utvecklad av professor William Beardslee i Boston i USA.

Metoden är utvecklad för att öppna upp samtal om förälderns sjukdom inom familjen. Syftet att minska barnens risk att insjukna själva genom att stärka skyddande faktorer – öka barnens förståelse för förälderns sjukdom, öka öppenheten inom familjen om sjukdomen, främja föräldrarnas medvetenhet om andra skyddande faktorer, såsom fungerande skola, kompisrelationer, intressen.

Beardslee, information och manual, (nytt fönster)

Föra barnen på tal, FBT

En metod för att stärka föräldraskapet när en förälder har psykisk ohälsa. Metoden tillhör samma metodfamilj som Beardslees familjeintervention. FBT är utvecklad för att uppfylla nya lagens krav för att hjälpa personalen att kartlägga familjen och barnens behov av stöd och information. Barnombud och kontaktpersoner inom Jönköpings kommun och Landstingets psykiatri på Ryhov erbjuds utbildningsinsats i FBT för att kunna sprida kunskapen inom sina enheter.

Föra barnen på tal - information och manual (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion