Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Tolkning av serologi

Serologin måste alltid tolkas med viss försiktighet, i synnerhet om de kliniska symtomen/tecknen är diffusa. Det är mycket viktigt att väga in symtomdurationen i tolkningen, varför detta alltid ska anges på remissen till mikrobiologiska laboratoriet. ”Alla” med aktuell borreliainfektion utvecklar borrelia-antikroppar inom 8 veckor (undantag kan dock vara erythema migrans och lymfocytom, se tabell i Fakta-dokument Borrelia). Diagnosbeslut vid misstanke om borrelios är alltid en sammanvägning av klinisk bild, serologi och andra laboratoriefynd (till exempel cellstegring i likvor eller ledvätska).

Positiv serologi utan typisk klinik är inte diagnostisk, såvida förändringar i antikroppsnivå inte kan detekteras över tid (akut + konvalescentsera tagna med 6-8 veckors mellanrum).

Om serologin är negativ vid två provtillfällen med 4-6 veckors mellanrum är borrelios osannolik.

Vid artrit med positivt IgG-test är PCR på ledvätska eller synovialbiopsi ett komplement.

Positivt likvor-serum index är starkt stöd för neuroborrelios, men förblir positivt lång tid efter utläkning. Mononukleär pleocytos i likvor krävs för diagnosen aktuell neuroborrelios. Kemokinen CXCL13 är i regel markant förhöjd i likvor vid aktuell neuroborrelios och kan vara till diagnostisk hjälp vid tidig neuroboorelios (innan antikroppsproduktionen kommit igång) samt i enstaka fall som uppföljning efter behandling (CXCL13 sjunker snabbt efter antibiotikabehandlingen och är därmed en "aktivitetsmarkör").

Mer information

Detta är en fördjupning till
Borrelia

 

Uppdaterad: 2021-02-26
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv