Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

BPSD-teamet i Jönköping

Teamet består av läkare och sjuksköterska från geriatriska kliniken samt demenssjuksköterskor från Jönköpings kommuns demensteam. Teamet kan ge råd och stöd vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) samt innefattar även läkemedelsrekommendationer.

Teamet arbetar enbart mot särskilda boenden i Jönköpings kommun samt även Habo och Mullsjö.

BPSD kan delas in i beteendemässiga symtom och psykiska symtom. Exempel på beteendemässiga symtom är; agitation, aggressivitet, rop- och skrikbeteende och vandringsbeteende. Exempel på psykiska symtom; vanföreställningar/misstolkningar, hallucinationer, depression och ångest.

BPSD är vanligt förekommande någon gång under demenssjukdomens förlopp. Många gånger är det ett sätt för personen med demenssjukdom att kommunicera att något inte är bra, exempelvis smärta, urinstämma, obstipation, otrygghet eller en känsla av att inte ha kontroll. Många gånger finns orsaken i miljön eller omgivningen.

Symtomen behöver identifieras, tolkas och ses i sitt sammanhang innan olika åtgärder sätts in. Behandlingen kan innefatta bemötande, omvårdsstrategier och i vissa fall läkemedel.

Flöde vid BPSD

1. En teambaserad kartläggning på boendet

2. Kontakt med demensteam/kommunens demenssjuksköterska där checklista aktualiseras samt eventuell handledning i boendet. Checklista BPSD (pdf, nytt fönster)

3. Vid kvarstående problematik remitterar demensteamet/kommunens demenssjuksköterska/enhetschef på boende ärendet vidare till BPSD-teamet.
Remiss BPSD (pdf, nytt fönster)

4. Ärendet aktualiseras i BPSD-teamet där beslut tas om vidare handläggning. Som ett första steg görs en NPI-skattning i boendet med några ur personalen. Skattningsskalan NPI (Neuro Psychiatric Inventory) skattar tolv olika yttringar av beteenden i frekvens och allvarlighetsgrad.

Övriga verktyg som används är:

BPSD-teamet ger rekommendationer gällande bemötandestrategier, läkemedel och provtagning till patientansvarig sköterska (PAS) och läkare (PAL). Det är PAL som har ansvaret för genomförande och uppföljning av de rekommenderade ordinationerna. Kontakten från BPSD-teamet hålls med PAS fortlöpande under ärendets gång. PAS inhämtar och ger information till/från omvårdnadspersonal och PAL samt håller anhöriga informerade.

5. När en hanterbar och acceptabel situation uppnåtts görs ytterligare en NPI-skattning.

6. I samråd med berörda parter avslutas ärendet i BPSD-teamet.

Kontaktperson: specialistsjuksköterska Josefin Törn, minnesmottagningen, Geriatriska kliniken Ryhov, 010-2425956.

 

Mer information

 

Uppdaterad: 2020-04-03
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv