Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Bedömning av lämplighet till körkort

Personer med måttlig till svår demens ska inte köra bil.

Testerna utförs av arbetsterapeut.
Arbetsterapiprogram - bedömning av körförmåga, Region Jönköpings län

Personer med mild demens kan under vissa omständigheter tillåtas köra bil. Dessa bör regelbundet följas upp och bedömas bland annat vad gäller uppmärksamhet, koncentrationsförmåga, psykomotorisk hastighet, omdöme, insikt, visuspatiala funktioner (synbaserad rumsuppfattning eller rumsorientering) exekutiva funktioner (förmåga att planera, strukturera, ha en avsikt/målinriktning/syfte) och minne.

Om patienten bedöms vara olämplig att inneha körkort har behandlande läkare skyldighet att göra en anmälan till Transportstyrelsen enligt körkortslagen 10 kap 2§. Använd blankett i Cosmic. För vidare information se Transportstyrelsens författningssamling.

Om patienten bedöms inte klara bilkörning, försäkra dig om att patienten inte kör bil och ge muntlig och skriftlig information alternativt anmäl till Transportstyrelsens körkortsenhet.

Frågan om körkort faller in under övriga patientansvarsfrågor som vilar på behandlande läkare och om behov finns att konsultera specifikt föreslås en inledande telefonkontakt med kliniken för diskussion och synpunkter.

Om patienten ej är lämplig att köra bil kan färdtjänst vara tillämpligt. 

Mer information

Detta är en fördjupning till Demens

 

Uppdaterad: 2019-05-08
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv