Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Böcker

Forskning och utveckling (FoU)

Vid Odontologiska Institutionen i Jönköping bedrivs ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Institutionens stora kontaktnät och kliniska lagarbete mellan specialisttandvård, allmäntandvård och medicinska specialiteter skapar unika förutsättningar för att inrikta forskning och utveckling mot kliniska frågeställningar. Ett viktigt mål är att utveckla praktiskt-kliniska tillämpningar inom vårdpolitiskt och odontologiskt prioriterade områden.

Jönköpingsundersökningarna välkända

Att bevara munnen frisk och åtgärda tandsjukdom är en prioriterad uppgift för individ och samhälle. Den snabba utvecklingen inom tandvården och därmed stigande kostnader ställer stora krav på utvärdering av insatta åtgärder. Förutsättningarna för att kunna planera för resursutbud och utbildning inom tandvårdsområdet förutsätter en god kunskap om individernas kunskaper och attityder till tandhälsa samt tandhälso- och vårdbehov inom befolkningen. I Jönköpings län har det 1973, 1983, 1993, 2003 och 2013 genomförts undersökningar av ett slumpmässigt urval ur befolkningen med avseende på tandhälsotillståndet och kunskap och attityder till tandvård inom åldersgrupperna 3-80 år. Dessa undersökningar har uppmärksammats såväl nationellt som internationellt och resultaten har använts för framtidsbedömningar och analyser av vårdbehov och åtgärder över tid.

Tandhälsan har förbättrats genom stora förebyggande insatser. Förbättringstakten synes dock ha avtagit. Det är därför angeläget att studera tandhälsans utveckling under de senaste 10 åren, inte minst på grund av de stora tandsjukdomarna anses ha koppling till allmänsjukdom, till exempel hjärt- kärlsjukdom.

Tydlig profil

I övrigt karakteriseras forskningsprofilen av arbeten inom profylaktiska åtgärder, riskgruppsidentifiering ur tandhälso-synvinkel, metod- och teknikutveckling samt utvärdering av behandlingsmetoder. Ett annat angeläget forsknings- och utvecklingsområde är hur den samlade kompetensen inom odontologiska och medicinska specialiteter bäst skall utnyttjas för att optimalt ta om hand komplicerade patientfall. Detta utvecklingsarbete kan exemplifieras med de nio konsensuskonferenser som genomförts men också med upprättandet av Odontologiska Institutionens kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd.

Kunskapen sprids

Från starten 1972 till och med december 2018 har cirka 725 vetenskapliga artiklar publicerats. Trettiosju doktorsavhandlingar och två licentiatavhandlingar har utgått härifrån.

Vetenskapliga originalarbeten publicerade från 1993 redovisas på denna webbplats, medan 256 publikationer från åren 1972–1992 finns förtecknade i två böcker som bl.a. tillhandahålls på Odontologiska Institutionens bibliotek.

Verksamheten har också resulterat i ett stort antal läroböcker och lärobokskapitel jämte ett antal översiktsartiklar inom olika odontologiska ämnen.

Uppdaterad: 2019-05-06
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården