Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Epilepsi hos vuxna

Epilepsi är ett tillstånd med minst två oprovocerade epileptiska anfall.
Epilepsi hos vuxna, bakgrund

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvård

Utredning, diagnostik och behandling/uppföljning kan ske i primärvård gärna i samråd med neurolog. Stabil epilepsi utan medicinändringar kan skötas i primärvården.

Vid övrig utredning, diagnostik och behandling/uppföljning som sker i primärvård bör det gärna ske i samråd med neurolog.

Remiss till neurolog

 • Vid tveksamhet om diagnos
 • Vid otillfredsställande anfallskontroll, complianceproblem och oacceptabla läkemedelsbiverkningar.
 • Kvinnor vid planerad graviditet (och gravida kvinnor)

Diagnostik och utredning

Klassificering

 • Generaliserade anfall (toniskt-kloniskt anfall och absenser)
 • Fokala anfall:

       -utan medvetandepåverkan

       -med medvetandepåverkan

       -med utveckling av bilateralt konvulsivt anfall

 

Vid förstagångsanfall

 • Anfallsanamnes - helst vittnesbeskrivning: anfallsduration, kramper/ryckningar, tungbett, urinavgång, sömnbrist, omtöcknad efter anfall, förkänningar, aura, situation
 • Utlösande faktorer: alkohol, droger, läkemedel, hypoglykemi
 • Övrig sjukhistoria: tidigare anfall, diabetes, hjärt-/kärlsjukdom, missbruk
 • Status: blodtryck, hjärt/lungstatus, neurologstatus, EKG
 • Provtagningar: blodstatus, natrium, kalium, kalcium, kreatinin, glukos och eventuellt prover avseende alkohol och/eller läkemedel
 • Neuroradiologisk utredning: Då förstagångs krampanfall är ett symtom som ska utredas enligt SVF-primär malign hjärntumör görs MR, vid kontraindikation CT med kontrast. Radiologen väljer undersökningsmetod men som huvudregel gäller för patient > 40 år CT Hjärna och för patient < 40 år MR. Vid fynd av misstänkt malignitet vid MR/CT går ett första svar till inremitterande som då kan gå vidare med att skriva SVF-remiss till neurologmottagning.
 • EEG. OBS: ett normalt EEG utesluter inte epilepsi. 
  EEG Elektroencefalografi, 1177 Vårdguien (nytt fönster)
 • Om det kliniskt bedöms vara ett oprovocerat epileptiskt krampanfall ska patienten informeras om körförbud för personbil i 6 månader. Tillfälligt körförbud minst under utredningstiden om det föreligger osäkerhet. Yrkeschaufförer har längre tidsgränser för anfallsfrihet.

 • Ofta viktigt med observationstid även vid normala undersökningsresultat

Vid upprepade anfall

Vid upprepade anfall eller ökande anfallsfrekvens, trots adekvat behandling, är det viktigt att överväga förnyad neuroradiologisk utredning.

Behandling

Läkemedelsbehandling

Förutsättning för behandling är rätt diagnos!

Behandling är indicerad efter två eller flera oprovocerade anfall, men kan också övervägas efter ett anfall om man bedömer risken för nya anfall som stor. Vid lindriga och glesa anfall kan man avstå från behandling.

Monoterapi eftersträvas. Inled behandlingen med ett preparat som doseras upp till anfallsfrihet eller till biverkningsnivå. Om anfallsfrihet inte uppnås eller vid oacceptabla biverkningar, diskutera med neurolog angående byte eller tillägg av annat preparat.

Börja långsamt vid insättningen av tablettbehandlingen, till exempel ½ tablett Tegretol Retard 200 mg morgon och kväll. Höj dosen med ½ tablett var 7:e dag. Måldos kan till exempel vara tablett Tegretol Retard 1 + 0 + 1½. Levetiracetam kan börjas med 250 mg 1 + 0 + 1 i 2 veckor och därefter höjning till 500 mg 1 + 0 + 1 som är måldos med möjlighet till upptrappning till max 500 mg 3 + 0 + 3 vid otillräcklig effekt.

Blodstatus, leverstatus samt elektrolyter tas innan behandlingen sätts in. Koncentrationsprov av epilepsiläkemedel (inte Levetiracetam) tas efter att förväntad måldos uppnåtts och eventuell dosjustering sker därefter till terapeutisk nivå. Se Tabell 2, Läkemedelsboken Epilepsi (nytt fönster) för olika tider till jämviktskoncentration.

Vid behandlingssvikt uppkommer frågor: Är diagnosen korrekt? Föreligger interaktion med andra läkemedel? Har där skett en förändring av bakomliggande orsak? Felaktigt läkemedelsval? För låg dos? För hög dos? Dålig compliance? Föreligger utlösande faktorer i patientens psykosociala situation?

Vid behandling av äldre, beakta nedsatt njurfunktion och elimination av läkemedel.

Basläkemedel

 • Karbamazepin (Tegretol® Retard) ges vid fokala anfall eller anfall som går från fokal till bilateralt toniskt-kloniskt anfall (tidigare kallat sekundär generalisering).
 • Valproat (Ergenyl Retard) 1:a handspreparat vid generaliserade anfall (abscenser, tonisk-kloniska anfall utan förkänningar). Medlet kan också användas vid fokala anfall. Kvinnor i fertil ålder ska inte behandlas med Valproat p.g.a. risk för onormala graviditetsutfall, medfödda missbildningar och utvecklingsstörning hos barn.
 • Lamotrigin (Lamotrigin Actavis) Alternativ till valproat framför allt till kvinnor i fertil ålder.
 • Levetiracetam (Keppra) Används vid generaliserade anfall (abscenser, tonisk-kloniska anfall utan förkänningar) och vid fokala anfall.

Nyare antiepileptika

Oftast som tillägg till etablerad behandling hos patient som uppvisar terapiresistens med tidigare medel. Insätts i regel av eller i samråd med neurolog.

Utsättning av läkemedel

Man bör överväga utsättande av behandling (i samråd med patienten) efter tre till fem års anfallsfrihet. Konsekvenser för körkortsinnehav vid recidivanfall bör beaktas, se nedan. Behandlingen bör utsättas successivt under flera månader. Vuxna med epilepsi efter hjärnskador (cerebral insult, trauma, tumör) har större risk för recidivanfall. Utsättande av antiepileptiska bör ske i samråd med neurolog.

Behandling av akut epileptiskt anfall

 • Uppträd lugnt.
 • Se till att patienten inte skadar sig.
 • Lossa åtsittande kläder.
 • Stoppa aldrig in någonting i munnen på personen.
 • Lägg personen på sidan efter anfallet om han/hon fortfarande är medvetslös.

Vid tonisk-kloniskt anfall som varat mer än 5 min

Ge Stesolid Prefill rektallösning (alt. Diazepam rektallösning, svårare att administrera) 5 eller 10 mg. Kan upprepas efter 5 min. De flesta anfall är självbegränsande och kräver ingen behandling. Numera finns även möjlighet att behandla med Midazolam buccalt, förskrivning sker av neurolog.

Status epilepticus

Vid upprepade anfall utan återhämtning emellan eller vid anfall längre än 30 minuter föreligger status epilepticus
Arbetsbeskrivning för toniskt-kloniskt status epilepticus (begränsad behörighet, Pdf, nytt fönster)
OBS! Detta är ett livshotande tillstånd. Sätt nål, ge Stesolid Novum (5-10 mg) långsamt iv (2-5 mg/min), ge syrgas 10 L/min och överför patienten snarast till slutenvård – intensivvård.

Övrig behandling

Epilepsi hos vuxna och äldre orsakas ofta av till exempel stroke, trauma och tumör vilket kräver andra åtgärder.

Vid terapiresistent epilepsi kan det bli aktuellt med epilepsikirurgi, vagusnervstimulering.

Överväg kurators- och/eller psykologkontakt.

Epilepsilarm

Graviditet

Kvinnor i fertil ålder ska vara välinformerade om sin behandling och ha regelbunden kontakt med neurologmottagningen i samband med graviditet. Folsyrabehandling rekommenderas. Ska följas i specialistmödravården.

Information till patient (och ofta anhörig)

Information bör ges både muntligt och skriftligt. Ta upp anfallsutlösande faktorer såsom sömnbrist, alkohol och stress samt diskutera de fysiska, sociala och känslomässiga konsekvenser som epilepsidiagnosen kan innebära. Körkortsfrågor, se nedan.

Det är viktigt att patienten är medveten om målet med behandlingen och vikten av att inte avbryta medicineringen utan föregående kontakt med läkare. Motivera patienten att föra anfallskalender!

Sjukskrivning

Har ofta att göra med bilkörningsförbud och patientens arbetsuppgifter och kan vara aktuell under utredning eller/och medicininsättning. 
Sjukskrivning vid Epilepsi, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppföljning

Välreglerad epilepsi kontrolleras lämpligen årligen. Koncentrationsbestämning (tänk på att avvakta med morgonmedicinen till efter provtagningen!) görs enbart vid terapisvikt eller biverkningar eller misstanke om bristande compliance d.v.s. inte rutinmässigt. Patientens välmående är ett bättre mått på tillfredsställande behandling.

Rehabilitering

Arbetsterapeut och fysioterapeut genomför en utredning med anamnes och kartläggning av kroppsfunktioner, aktivitetsförmåga, delaktighet och kognition. Utifrån en helhetsbedömning genomförs åtgärder, exempelvis hjälpmedel.

Yrkesval, arbete

Vid god anfallskontroll klarar patienten som regel arbeten på den normala arbetsmarknaden. Skiftarbete är ofta mindre lämpligt. Vissa branscher har särskilda krav angående hälsostatus.

Om en person som har epilepsi trots vård får anfall upprepade gånger bör han/hon undvika de yrken, där han/hon löper risk att skada sig själv eller andra. En person som fortlöpande får epileptiska anfall kan till exempel inte arbeta på höga ställningar, vid farliga maskiner eller ha ensamarbete med ansvar för andras säkerhet. Med kravet på 10 års anfallsfrihet för yrkesmässig bilköring (kategori II-III) är detta arbete således i praktiken inte förenligt med epilepsidiagnosen.

Körkort

Körkortsfrågan kan hanteras av specialistkompetent läkare med god kännedom om patientens sjukdom. Grundregeln är ett års anfallsfrihet för innehav av körkort av kategori I (behörighet A, A1, B, BE och traktorkort) och tio år för kategori II-III (C, CE, D, DE och taxiförarlegitimation). Om bestämmelser se Transportstyrelsens föreskrifter.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmäna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m TSFS 2010:125 (Pdf, nytt fönster)

De medicinska kraven i trafiken, Transportsyrelsen (nytt fönster)

Vid tveksamhet eller frågor ta gärna en telefonkontakt med neurolog.

Fastställt: 2009-06-01

Reviderad: 2018-09-05

Giltigt till och med: 2020-09-05

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Neurologi och primärvård

Ansvarig grupp: Neurologi

Granskat av grupp: Neurologi

Kontaktperson för innehåll:

Eva Gustafsson, Överläkare, Ortopedkliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård

Författare:

Uppdaterad: 2020-10-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv