Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Trigeminusneuralgi

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

De flesta patienterna kan handläggas inom primärvården.
Remiss till neurolog vid atypisk sjukdomsbild, misstanke om tumör, MS eller vid behandlingssvikt.

Diagnostik och utredning

Typisk anamnes med normalt neurologisk status räcker normalt för att ställa diagnosen.

Smärtorna är huggande, intensiva i trigeminusnervens utbredningsområde, oftast maxillaris och/eller mandibularis området. Smärtattackerna är kortvariga, några sekunder till minuter, återkommer så gott som alltid inom samma område och är ensidiga. Smärtfrihet mellan attackerna, som kan utlösas av lokala stimuli som t ex tuggning, beröring, tandborstning, tvättning och rakning. Ofta finns triggerpunkt/zon.
Debut i regel efter 50 års ålder, vanligare hos kvinnor.

Vid typiska symptom behövs ingen ytterligare utredning.
Vid positiva neurologiska fynd och/eller atypisk anamnes görs utredning med MR i första hand.
Differentialdiagnoser: Tumör, kärlslynga, MS, sinuit, herpes zoster, glaucom, temporalisarterit, tandrelaterad smärta.

Behandling

Läkemedelsbehandling

Förstahandspreparat: karbamezapin. Börja med 200 mg ½ tablett morgon och kväll. Öka till symptomfrihet/biverkningsnivå.

Gabapentin eller pregabalin kan prövas vid terapisvikt.

Behandlingstiden ofta långvarig. Nedtrappning och utsättning kan försökas efter några veckors smärtfrihet eftersom remissioner är vanliga. Symptomen återkommer ofta varför kontinuerlig behandling kan bli aktuellt.

Vid otillräcklig effekt eller oacceptabla biverkningar kan patienten behöva inneliggande vård för smärtlindring. Ofta får patienten då prova behandling med Pro-Epanutin iv. Vid utebliven effekt med medicinsk behandling kan olika former för neurokirurgisk behandling övervägas: mikrovaskulär dekompression, glycerolblockad.

Sjukskrivning

Kortvarig sjukskrivning kan behövas.

Uppföljning

Utvärdering av behandlingseffekt och biverkningar. Efter några veckors besvärsfrihet prövas långsam nedtrappning. Går inte detta titreras dosen åter upp till besvärsfrihet.

Omvårdnad

Om patienter har svårigheter att inta föda kan behandling med näringsdropp eller konsistensanpassad kost behövas.

Vid långvariga problem kontakt med dietist.

Fastställt: 2009-12-28

Reviderad: 2018-01-24

Giltigt till och med: 2020-01-24

Fastställt av: Medicinsk programgrupp neurologi och primärvård

Ansvarig grupp: Neurologi

Granskat av grupp: Neurologi

Kontaktperson för innehåll:

Maria Bergelin Axelsson, Överläkare, Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo, Medicinsk vård

Författare:

Uppdaterad: 2018-08-22
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv