Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Omvårdnad vid smärta

Innehåll på sidan:

Omvårdnad

Vårdpersonal bör ha en professionell hållning gentemot patienten vilket innebär kunskap, empati och självkännedom. En intresserad attityd till smärta och smärtbehandling är viktigt då detta har stor betydelse i vårdrelationen.
Patienten måste bli bekräftad i sin smärtupplevelse. Var lyhörd, respektera och tro på patienten.

Smärtanalysen är en kontinuerlig process. Använd gärna smärtritning och smärtformulär och låt patienten beskriva med egna ord.
Smärtanalys

Lokala rutiner för smärtbedömning på enheten

Smärtbedömningen dokumenteras och bör leda till någon form av behandling som sedan utvärderas, eventuellt med en ny smärtanalys. Det optimala är att upprätta en vårdplan med närliggande och realistiska mål för patienten med smärta.

Det är viktigt att uppmuntra patienten att vara delaktig i sin behandling och att undervisa/instruera både patient och anhöriga. Informationen kan vara både muntlig och skriftlig. Upprepa gärna vid flera tillfällen och gör en återkoppling så att du ser att informationen har gått fram. Undanröj myter och missuppfattningar om smärtbehandling (opioidfobi etc.).

Omvårdnadsmål

  • att identifiera och reducera smärta - så att optimal funktionsförmåga bibehålls utifrån de begränsningar som smärtan ger.
  • att initiera, genomföra och utvärdera en individuell farmakologisk/icke farmakologisk smärtbehandling.
  • att stödja patienten i balansen mellan vila och aktivitet och att hitta bemästringstringsstrategier.
  • att vara uppmärksam på biverkningar och medverka till att förebygga dessa.

Dialog är en viktig bedömningsstrategi då smärta är flerdimensionellt. Ett teamarbete med helhetssyn på patienten är att föredra, framförallt vid behandling av långvarig smärta.

Fastställt: 2009-12-28

Reviderad: 2019-03-27

Giltigt till och med: 2021-03-27

Fastställt av: Medicinsk programgrupp smärta och primärvård

Ansvarig grupp: Smärta

Granskat av grupp: Smärta

Kontaktperson för innehåll:

Elin Ambjörnsson, Distriktsläkare, Bra Liv Gnosjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2019-03-29
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv