Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Problem vid behandling med opioider

Råd och riktlinjer när behandling med starka opioider ger problem.

  • Målsättningen är en fast dos av långverkande preparat ur gruppen starka opioid.
  • Eventuellt kan, i undantagsfall, det långverkande preparatet kompletteras med kortverkande vid behovsmedicinering. Vid behovsmedicineringen ska vara maximerad för att undvika toleransutveckling och överförbrukning.
  • Behandla inte med enbart kortverkande opioid och definitivt inte enbart vid behov.
  • Injektioner har ingen plats vid behandling av långvarig icke malign smärta.
  • Vid akut försämring ska patienten i första hand vända sig till behandlande läkare. Det är viktigt med en analys för att förstå orsaken till bakslaget. Eventuellt kan ett fast schema med snabb nedtrappning av kortverkande peroralt preparat ges (kan ske i hemmet). Vid behov i samråd med smärtenheten. Uppföljning är ett måste.
  • Om injektion inte kan undvikas ska detta kopplas till inläggning i sluten vård. Injektioner ges i fast schema med snabb nedtrappning och återgång till ursprunglig medicinering. Analys av smärtgenombrottet ska ske under vårdtiden.
  • Journalkopior skickas efter intervention till berörda, med patientens medgivande.
  • Vid svårigheter att upprätthålla en stabil dos och/eller förskrivning kan ett fast förskrivningsintervall eller ApoDos övervägas.

Mer information

Detta är en fördjupning till Långvarig icke malign smärta

Uppdaterad: 2018-05-24
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv