Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Rehabilitering

Behandling och rehabilitering

Utifrån teambedömning och smärtanalys planeras för adekvata insatser. Det är viktigt att det finns en konsensus i teamet kring insatserna och att patienten är delaktig i de beslut som tas.

Insatserna ska samordnas och utvärderas. Helst regelbundna teamkontakter med avstämning.

I det interprofessionella omhändertagandet sker behandling och rehabilitering parallellt. En förutsättning för en framgångsrik rehabilitering är att patienten accepterar sin nya situation och förstår de insatser som måste göras. Inte sällan handlar den första tiden i rehabiliteringsarbetet om en bearbetande fas där patienten utifrån ett krisperspektiv måste närma sig ett accepterande.

Rehabiliteringsarbetet handlar mycket om att arbeta med förändringar. Utifrån ett förändrat tanke-, känslo- och beteendemönster så påverkas upplevelsen av det somatiska underlaget och på sikt så påverkas den biomedicinska komponenten.

Den individanpassade rehabiliteringen kan se väldigt olika ut vad gäller insatser och tid.

Den aktiva rehabiliteringens avslut ska definieras. Det optimala är att en vidmakthållandeplan görs. Hur ska patienten bibehålla de förändringar som uppnåtts, hur ska bakslag hanteras. Och hur ska den framtida kontakten med vården se ut? Det vanliga förloppet är att kontakterna med vården med tiden glesas ut.

Beskrivning av rehabilitering finns under rubrikerna:

Beskrivning av olika professioners insats inom rehabilitering vid smärta

Rehabilitering vid smärta sker utifrån en helhetssyn och ett kognitivt beteendeterapeutiskt förhållningssätt. Utifrån patientens behov kan hänvisning ske till arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, kurator, psykolog eller till teambaserat omhändertagande. Behandling kan ske individuellt eller i grupp, för bedömning se Yrkesspecifik bedömning inför PR-team på Primärvårdens rehabiliteringsutredning i team, PR-team

Arbetsterapeut

Arbetsterapeutens insatser syftar till:

  • Att individen ska uppnå en tillfredsställande balans mellan de dagliga aktiviteterna och mellan aktivitet-vila.
  • Att utreda individens aktivitetsförmåga inom personlig vård, boende, arbete och fritid.
  • Att stödja individen i att utveckla strategier för att kunna hantera vardagslivets aktiviteter.

Smärta - arbetsterapins behandingsriktlinjer för vårdgivare (nytt fönster)

Sjukgymnast/fysioterapeut

Sjukgymnastens/fysioterapeutens insatser syftar till:

  • Att individen ska uppnå och upprätthålla en optimal aktivitets- och funktionsnivå.
  • Att bedöma smärttillståndets orsak och utifrån detta föreslå individuella behandlingsåtgärder i syfte att förbättra funktionsnivå, lindra smärta, och/eller uppnå förbättrad förmåga att hantera smärta.

Fysioterapi, Folkhälsa och sjukvård Region Jönköpings län, (nytt fönster)

Psykosociala team

Psykosociala teamen kan bedöma, utreda och behandla psykisk ohälsa i form av lättare till medelsvåra psykiatriska diagnoser, kriser och psykisk ohälsa i samband med övriga sjukdomstillstånd. Kuratorerna har kunskaper i det socialrättsliga området och i socialt nätverksarbete. Psykologerna kan erbjuda bastestning vad gäller kognitiva och neuropsykiatriska funktioner.

Kuratorns och övriga yrkeskategoriers insatser syftar till:

  • Bedöma psykisk ohälsa, funktionsnivå samt socialpsykologisk utredning.
  • I förekommande fall behandla den psykiska ohälsan och smärtan med mest lämplig metod för patientens behov. Behandlingen syftar till att minska den psykiska ohälsan och/eller hantera smärtan på ett för patienten mer konstruktivt sätt.

Psykologens insatser syftar till:

  • Bedöma psykisk ohälsa, funktionsnivå och kognitiva/neuropsykiatriska funktioner.
  • I förekommande fall behandla den psykiska ohälsan och smärtan med mest lämplig metod för patientens behov. Behandlingen syftar till att minska den psykiska ohälsan och/eller hantera smärtan på ett för patienten mer konstruktivt sätt.
Uppdaterad: 2020-05-13
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv